Yurtlar Yönetmeliği

 

Kapsam

MADDE 1 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci yurtları bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, işletilir ve denetlenir.

 

Amaç
MADDE 2 - Bu yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlarında sağlıklı, temiz ve huzur içinde barınmalarını olanaklar ölçüsünde sağlamak için usul ve esasları belirlemektir.

 

Yönetim organları

MADDE 3 - Yurtlar Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversitede görevli öğretim elemanları arasından seçilecek dört öğretim elemanı, Yurt Müdürleri arasından seçilecek bir Yurt Müdürü, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Yurtlar Müdürü olmak üzere yedi kişiden oluşur. Rektör, Kurulun öğretim elemanları arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı’nın gerek görmesi veya üyelerden gelen öneri üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi Başkan Yardımcısı yürütür. 

Yurtlar Yönetim Kurulu, Yurtların genel yönetim, geliştirme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda karar alır. Yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptar, Kurula gelen itiraz ve önerileri inceleyip karara bağlar ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yapar. 

Yurtlar Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilirler. Gerektiğinde bu süre uzatılır. 

MADDE 4 - Yurtlar Müdürlüğü; Yurtların eşgüdüm içinde işletilmesini sağlar. Yurt Müdür ve Yöneticileri tarafından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözümler veya Yurtlar Yönetim Kurulu'na iletilir. Yurtlar Yönetim Kurulunun sekretaryasını yürütür. Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapar.

MADDE 5 - Yurt Müdürleri ve Yurt Yöneticileri, öğrenci yurtlarının düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve ikinci MADDE de belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alır. Gerektiğinde önerilerini Yurtlar Müdürüne bildirir. Yurtlar Müdürünün genel yönetimle ilgili ve bu Yönetmelik çerçevesinde verdiği diğer görevleri yapar.

MADDE 6 - ***Yurtlara girmek isteyen 30 yaşını aşmamış Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin, Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilip, Rektörlükçe onaylanan yönteme göre ve belirlenen süre içinde Yurtlar Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 

MADDE 7 - Başvurular Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanan, Rektörlükçe onaylanan ölçütlere göre puanlanır ve bütün başvuruları kapsayan bir puan sıralaması yapılır. Bu puan sıralamasına göre yurda kabul edilecek öğrencilerin, belirtilen süre içinde ve gerekli belgelerle Yurtlar Müdürlüğüne başvurması ve kayıtlarını yaptırması gerekir.

MADDE 8 - Öğrencilerin yurda girmek için verdiği bilgilerle, araştırma sonuçlarında elde edilen bilgilerin birbirini tutmaması halinde Yurtlar Yönetim Kurulu konuyu inceler. Yanlış bilgi verdiği kanısına varılan öğrenci yurda alınmaz. 

MADDE 9 - Ailesi Ankara'da oturan öğrenciler ile özel öğrenciler, yurt için sıra beklenen dönemlerde, yurtlardan yararlanamazlar. Devlet himayesine alınmış ve yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrencilerle, %45 oranında fiziki özürleri sağlık kurullarınca raporla belgelenmiş öğrenciler puan sırasına alınmadan yurtlara kabul edilirler. 

MADDE 10 - ***Yurtlarda kalma süresi, 30 yaşını doldurmamış olmak kaydı ile Temel İngilizce Bölümüne devam edenler için en fazla 6 yıl, diğerleri için en fazla 5 yıldır. Bu süre içinde öğrenimlerini bitirmemiş olanların yurtla ilişikleri kesilir. Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri ise 4 yıllık normal eğitim süresinden geri kalan eğitim süresinin 1 yıl fazlası kadardır. Bu yönetmeliğin 9. MADDEsi kapsamında yurtlara girmiş olan öğrenciler öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar yurtlarda kalabilirler. Yurtlara kayıt-kabul işlemleri öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılır. Yurtta kalma süresi içinde 30 yaşını dolduranlar ise, o dönemin sonunda yurttan çıkarılırlar.

Yurtlarda kaldığı sırada devam etmekte olduğu bölümünü değiştiren öğrencinin değişiklikten önceki öğretim yılı veya yılları yurtta kalma sürelerine sayılır. Yurtlara kayıtlı öğrencilerin, her yarıyıl başında derslerin başladığı tarihten itibaren 10 gün içinde yurt kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenlerin yurtla ilişkileri kesilir. 

MADDE 11 - Yurtlar Yönetim Kurulu, yabancı uyruklu öğrencilerin yurtlara alınmasında izlenecek yöntemi ve öğrenci sayısını belirler. Rektörlüğün onayına sunar.

MADDE 12 - Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurt öğrencilerinin, hangi koşullarda yurtlarda kalabileceği Yönetim Kurulunca saptanır. Yurda kayıtlı olmayan öğrencilerle Üniversitece öngörülen şenlik, spor, seminer, staj gibi etkinliklere katılacakları yaz tatilinde yurtlardan yararlanması Rektörlüğün iznini bağlıdır.

MADDE 13 - Lisans ve lisansüstü öğrenimlerini bitiren veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler en geç bir hafta içinde yurttan ayrılmak zorundadırlar. Lisansüstü öğrenimine devam edecek öğrenciler yeniden başvurup sıraya girerler. 

MADDE 14 - Üniversiteden dönem izni alan öğrencilerle, 30 günden fazla süreli raporu olan ve derslere devam edemeyen öğrenciler bu süre içinde yurtlarda kalamazlar. Yurtlarda kalmakta iken izin veya rapor nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, izin veya rapor süresinin bitiminde sıraya bağlı olmaksızın yurda yeniden kabul edilirler. 

 

Disiplin işlemleri ve uygulamaları

MADDE 15 - Yurtlarda barınan öğrencilere, öğrenciliğe yakışmayan davranışlarda bulunmaları halinde verilecek disiplin cezaları ile, her bir disiplin cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır. 

 

A. Uyarma

a. Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek,

b. Başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültü etmek,

c. Yatağını ve özel eşyalarını başkalarını rahatsız edecek biçimde düzensiz bulundurmak, yatak kıyafeti ile idare katında dolaşmak,

d. Yurdun demirbaş malzemesinin düzenine temizliğine ve korunmasına özen göstermemek,

e. Yurt içinde yurt yöneticisince saptanmış yerlerden başka yerlere yazı asmak,

f. Yurda geç gelmek.

 

B. Kınama

a. Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmek,

b. Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak veya oynatmak,

c. Yurtlarda ticari amaçlı satış yapmak,

d. Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak,
e. Yurtlar Yönetim Kurulunca belirtilen ve duyurulan kurallara uymamak.

 

C. Yurttan geçici çıkarma

a. Yurtlarda arkadaşlarına veya başkalarına küçük düşürücü biçimde davranmak, küçük düşürücü söz söylemek, küfür etmek, göz dağı vermek, saldırıda bulunmak veya dövmek,

b. Yurtlarda, o yurda kayıtlı öğrenciler dışında başka kişi veya öğrencilerin barınmalarını sağlamak veya bu konuda yardımcı olmak,

c. Yurt eşyasını yurttan dışarı çıkarmak, yurt eşyasına veya donanımına zarar vermek, (zarar ayrıca ödetilir).

d. Odalarda, ısınmak veya yemek, çay vs. yapmak üzere ısıtıcı alet kullanmak veya bulundurmak,

e. Yurtlara alkollü içki getirmek, sarhoş gelmek veya yurtlarda içki içmek,

f. Yasaklanmış yayınları yurda sokmak,

g. Yurt Yöneticilerinin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

h. Yetkililerden izin almadan yurt içinde her çeşit toplantı düzenlemek veya bu tür toplantıya katılmak,

i. Üniversite'den uzaklaştırma cezası almak. (Bu durumda olanlar aynı süre içinde yurtlara alınmazlar.)

 

D. Yurttan kesin çıkarma

a. Yurtlarda hırsızlık yapmak,

b. Yasaların suç sayıldığı silah, patlayıcı, yarıcı, yaralayıcı veya zedeleyici araç-gereç bulundurmak, taşımak veya kullanmak,
c. Yetkililerden izin almaksızın ve yasalara aykırı biçimde; Üniversite veya Yurt Müdür ve Yöneticilerinin herhangi birine karşı veya Yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, gösteri veya boykot eylemine katılmak bu konuda öğrencileri kışkırtmak,
d. Yurdun bina ve tesislerini amacı dışında kullanmak ve yurt hizmetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak,

e. Yurtlarda devletin güvenlik kuvvetlerine hangi sebeple olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, saldırıda bulunmak veya silah kullanmak,

f. Milli Birlik ve bütünlük duygularını zedelemek veya bozmak amacıyla, marşlar söylemek, resim ve yayın taşımak veya benzer eylemlerde bulunmak,

g. Yurtlarda yasa dışı örgütlere her ne biçimde olursa olsun yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak veya bu etkinliklere katılmak,

h. Yurt binalarının herhangi bir yerine yazı yazmak veya asmak,

i. Yurtlarda uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak,

j. Kesinleşmiş hapis cezasına mahkum olmak veya Üniversiteden 3 ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası almak. 

MADDE 16 - Disiplin cezasının belirlenmesinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeye teşvik ağırlaştırıcı neden sayılır. İkinci kez aynı cezayı alan öğrencinin cezası bir üst cezaya dönüşür.

Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenlere de suçu işleyenlere verilen ceza verilir. 

MADDE 17 - Uyarma ve kınama cezaları Yurt Müdürü ve Yöneticileri tarafından, Çıkarma cezaları, Yurtlar Müdürü Başkanlığında Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenecek iki Yurt Müdüründen oluşan Yurtlar Yönetim Kurulu Alt Komisyonunda karara bağlanır. Otuz günden fazla geçici ve kesin çıkarma kararları Yurtlar Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin aldığı her ceza kartına işlenir. Uyarma dışındaki cezalar öğrenciye, ailesine ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirilir. Hakkında bir aya kadar yurttan çıkarma kararı verilen öğrencinin yurt kaydı silinir. Öğrencinin bu sürenin bitimini izleyen bir hafta içinde yurt kaydını yenilemesi gerekir. Bir hafta içinde kaydını yenilemeyen ve bir aydan fazla geçici çıkarma cezası alan öğrenci yeniden başvurup sıraya girmek zorundadır. 

MADDE 18 - Çıkarma kararının uygulanması için bildirimin aileye ulaşması koşulu aranmaz. Ancak, yurttan kaydı silinecek öğrenciye süre tanınıp tanınmayacağını Yurtlar Yönetim Kurulu karar verir. 

MADDE 19 - Öğrenci disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7 gün içinde bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz. Alt komisyon kararına itiraz Yurtlar Yönetim Kurulu'na, Yurtlar Yönetim Kurulu'nun kararına itiraz Rektörlüğe yapılır. 

MADDE 20 - Öğrencinin eylemi "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne de aykırılık teşkil ediyorsa, öğrenci hakkında bağlı bulunduğu disiplin amirliğine suç duyurusunda bulunulur.
MADDE 21 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.
 

MADDE 22 - Yurt ücret ve depozitolarının miktarı ile ödeme biçimi ve süresi Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörlük onayı ile kesinleşir. 

MADDE 23 - Öğrenci kaydının silindiği, ancak yurtta yerinin saklı tutulduğu izin, rapor ve geçici çıkarma gibi durumlarda yurt ücretini öder. 

MADDE 24 - ** Yurtlara kayıtlı öğrencilerden dönem tatilinde de yurt ücreti alınmaya devam olunur. Yaz aylarında ise sadece yurtta kalacak öğrenci ve konuklardan ücret alınır. Bu ücret Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanır. 

MADDE 25 - Yurt Yönetimine haber vermeden yurttan ayrılan veya kayıt yenileme süresinde dönmeyen öğrenci, kayıt silme gününe kadar geçen sürenin yurt ücretini öder. 

MADDE 26 - Yurda kaydını yaptıran öğrencinin ödeyeceği ücret veya yurt kaydını sildiren öğrenciye yapılacak geri ödeme gün hesabına göre Yurt Müdürü ve Yöneticilerince düzenlenecek belge ile yapılır. 

MADDE 27 - Yurt ücretini ödemeyen veya verdiği hasar nedeniyle borcu bulunan öğrencinin depozitosu geri verilmez, yurt kaydı yenilenmez ve kendisine ilişik kesme belgesi verilmez. 

MADDE 28 - Öğrenci yurda verdiği hasarın karşılığını ödeme günündeki maliyet üzerinden öder. 

MADDE 29 - Yurtta kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı ve kullandığı bütün eşya ve malzemelerden sorumludur. 

MADDE 30 - Üniversite, yurt yönetimine teslim edilmeyen eşya ve paradan dolayı sorumluluk taşımaz. 

MADDE 31 - Yurtta kalan öğrencinin eşyası gerektiğinde, Yurtlar Müdürü veya Yurt Müdür ve Yöneticilerince kontrol edilebilir. Durum bir tutanakla saptanır. Yurda getirilen yurttan götürülen veya emanet deposuna teslim edilen eşya görevlilerce kontrol edilebilir. 

MADDE 32 - Rektör olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya veya Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yurtları kapatabilir. 

MADDE 33 - Üniversite Yönetim Kurulu, yurtlarda kalmasını sakıncalı gördüğü öğrencinin yurtla ilişkisini gerekçeli bir karara dayanarak kesebilir veya yurda alınmasını yasaklayabilir. 

MADDE 34 - Affa uğramış olsalar dahi taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş veya haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağı veya yurtta kalmasına izin verilip verilmeyeceği Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Rektörlük onayına sunulur. 

MADDE 35 - 11.5.1987 gün ve 19457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ODTÜ Yurtlar Yönetmeliği ve bu Yönetmelikten sonra yapılan değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici MADDE 1

Bu Yönetmeliğin yurtlarda kalma süresini belirleyen 10. maddesi 1987-1988 ders yılından önce girmiş olup, halen yurtlarda kalmakta olan öğrencilere dört yarıyıl süresince uygulanmaz. 

MADDE 36 - *Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 37 - Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

* Bu yönetmelik 11.8.1990 tarih ve 20602 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.
** 6.8.1994 tarih ve 22013 sayılı Resmi Gazete’ de yapılan değişiklik.
*** 31.1.2008 tarih ve 26773 sayılı Resmi Gazete’ de yapılan değişiklik.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/01/2024 - 09:54