• Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Örneğin; kredi değeri(2-2)3şeklinde yazılan bir ders"(teorik saati-laboratuvar saati) dersin kredisi"şeklinde ifade edilir.Kredisi (3-0)3 şeklinde ifade edilen bir derste teorik olarak verilen ders saati 3, laboratuvar saatleri 0 (sıfır) ve dersin kredisi 3 şeklinde belirlenmiştir.
 • Kredisi (1-4)3 şeklinde ifade edilen bir dersin kredisinin hesaplanmasında;
  • teorik saat olduğu gibi alınır = > 1
  • laboratuvar saatinin yarısı alınır = > 2
  • dersin kredisi = > 1+2= 3 bulunur.
 • Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan mezun olabilmek için gerekli olan toplam minimum AKTS kredileri aşağıdaki gibidir.
  • Önlisans Programları için (Endüstriyel Elektronik Programı) 120 AKTS
  • Lisans programları için 240 AKTS
  • Uluslararası Ortak Lisans Programlarından Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve İşletme Programları için 120 AKTS, İngilizce Öğretmenliği Programı için 180 AKTS
  • Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders, bir adet seminer dersi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
  • 5 yıllık tezsiz yüksek lisans programları (Fizik ve Kimya Öğretmenliği Programları) için 300 AKTS
  • Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden ve en az 60 AKTS kredisinden oluşur.
  • Doktora programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders, bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Değerlendirme ve Notlar

Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-l00
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49
NA 0,00 -

 

Harf Notu Statü
S Başarılı
P Gelişmekte
U Başarısız
EX Muaf
I

Eksik

W Dersten çekilme
 • NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:
  • Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.
  • Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.
  • Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
 • Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
  • S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
  • U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
  • EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
 • I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.
 • W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.