ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 83. MADDESİ İLE ÖĞRENİMLERİNE BAŞLAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI

 

1. DAYANAK

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. maddesi aşağıda belirtilmiş olup, konuya ilişkin uygulama esaslarının aşağıdaki şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07 Kasım 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları şartıyla, geçici 83’üncü maddede yer alan esaslara göre, 2022-2023 akademik yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

2. KAPSAM

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile (Kanunun düzenlemesine göre; 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç)  ilişik kesilme tarihinden sonra hüküm giyen halen tutuklu veya hükümlü olanlar (belirtilen suçlar hariç)

ODTÜ’den ilişiği kesilenlerden;

 1. Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
 2. Meslek Yüksekokulu öğrencileri
 3. Lisans öğrencileri
 4. Lisansüstü İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ve ODTÜ’deki bir programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar

kapsam dahilindedir. Af kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olacaktır.

3. BAŞVURU VE KAYIT

Bu Kanun kapsamından faydalanmak için 31 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar başvuru yapanların; 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine, 01 Eylül 2022 – 07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapanların ise 2022-2023 akademik yılı Bahar dönemine kayıtları yapılır.

Af başvurusu yapanlardan ÖİDB tarafından başvuruları onaylananların isim listesi; 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine kayıtları yapılacaklar için 02 Eylül 2022 tarihinde, 2022-2023 akademik yılı Bahar dönemine kayıtları yapılacaklar için 11 Kasım 2022 tarihinde Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu’na yazılı olarak bildirilir.

ÖİDB tarafından iletilen listelerde isimleri yer alanların Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca intibak işlemleri; 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine kayıtları yapılacaklar için 23 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar, 2022-2023 akademik yılı Bahar dönemine kayıtları yapılacaklar için 03 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanır.

4. DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

İlgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından güncel müfredata, yönetmelik ve yönergelere göre hazırlanmış intibak önerileri Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

4.1. Temel İngilizce Bölümü Öğrencileri (Lisans Programları)

Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci akademik yılda kendi isteği ile kayıt sildirenlerin ve ikinci akademik yıla devam hakkı varken kayıt yaptırmayanların Temel İngilizce Bölümüne kayıtları 2022-2023 akademik yılı başında yapılır ve kendilerine bir yıl hak tanınır.

Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci veya ikinci akademik yıl içinde devamsızlık veya akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilenlerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu öğrenciler, mevcut Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği çerçevesinde sınav haklarını kullanır.

4.2. Önlisans ve Lisans Öğrencileri

Önlisans ve Lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilerden;

Kendi isteği ile kayıt yenilememe, kayıt sildirme, not ortalaması yetersizliği, azami süre ve disiplin cezası nedeni ile ilişiği kesilenlerin ilgili kurullar tarafından yapılan değerlendirme işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.

Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları başvuru yaptıkları tarihlere bağlı olarak 2022-2023 akademik yılı Güz veya Bahar döneminde başlayacak şekilde yapılır. Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kalan süreleri ve geçmişte alınan başarılı olunan derslerin sayılıp/sayılmayacağı intibaklarında belirtilir.

Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilerin “Unsatisfactory” statüsünde kayıtları yapılır.

Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler bu Kanundan yararlanabilirler. (21.09.2022 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Değişiklik)

Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal programından ilişiği kesilen öğrenciler de çift anadal programına bu kapsamda yeniden kayıt yaptırabilirler. (21.09.2022 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Değişiklik)

Anadal lisans programı sırasında çift anadal programından ilişiği kesilen öğrenciler de bu Kanundan yararlanabilirler. (21.09.2022 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Değişiklik)

Bir lisans programından önlisans diploması alarak ayrılanlar, söz konusu Kanundan yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabilir.

Halen bir örgün önlisans/lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, bu Kanun kapsamından yararlanabilmeleri için; Yükseköğretim Kurulu kararı gereği söz konusu programdan kayıtlarını sildirmeleri şartıyla, daha önce Üniversitemizde kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları önlisans/lisans programlarına kayıtları yapılır.

4.3. Lisansüstü Öğrenciler

Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili kurullar tarafından yapılan intibak değerlendirme işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.

Tezsiz yüksek lisans hariç halen lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıtları yapılır.

Lisansüstü İngilizce Hazırlık Sınıfından İlişiği Kesilenler

Lisansüstü İngilizce Hazırlık programından ilişiği kesilen öğrencilerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu durumda olanlara 2 sınav hakkı (Aralık 2022, Nisan 2023) verilir.  Bu süre içerisinde Üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası düzeyde dil sınav sonucu sunulabilir. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisansüstü programa kayıtları dönem başında yapılır.

Bilimsel Hazırlık Programlarından İlişiği Kesilenler

Bilimsel Hazırlık programlarından akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerin, yeni düzenlenecek Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formlarına bağlı olarak ilgili programa kayıtları yapılır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından Ders/Tez Aşamasında Başarısızlık, Kendi İsteği ile Kayıt Yenilememe, Kayıt Sildirme ve Her Ne Sebeple Olursa Olsun İlişiği Kesilenler

Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin; kalan süreleri, geçmişte alınan başarılı olunan derslerin, Başarılı olunan DYS’nin, Kabul edilen TÖS’ün sayılıp/sayılmayacağı mevcut yönetmelik hükümleri kapsamında intibaklarında belirtilir.

Tez aşamasında azami süresini bitirmiş olan yüksek lisans öğrencilerine 2 dönem, doktora öğrencilerine 4 dönem tez hazırlama süresi verilir.

Doktora Yeterlik Aşamasında Her Ne Sebeple Olursa Olsun İlişiği Kesilenler

Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak;

2022-2023 akademik yılı Güz dönemine kayıt yapanlara Yeterlik Sınav hakkı Kasım 2022 ve Mayıs 2023 tarihleri olmak üzere 2 sınav hakkı verilerek kayıtları yapılır.

2022-2023 akademik yılı Bahar dönemine kayıt yapanlara Yeterlik Sınav hakkı Mayıs 2023 ve Kasım 2023 tarihleri olmak üzere 2 sınav hakkı verilerek kayıtları yapılır.

Doktora Tez Önerisi Savunması Aşamasında Her Ne Sebeple Olursa Olsun İlişiği Kesilenler

Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak, Doktora Tez Önerisi Savunması yapmak üzere Af kapsamında kayıt yaptırdıkları dönemden başlayarak, 2 dönem tez önerisi savunması hakkı verilerek kayıtları yapılır. 

4.4. ODTÜ’de Bir Programı Kazandıkları Halde Kayıt Yaptırmayanlar/Giriş Yılı YKS Puanı ile Yatay Geçiş Yapmak İsteyenler

a) ODTÜ’deki önlisans veya lisans programını kazandıkları halde kayıt yaptırmayanların ÖSYM’den alacakları resmi belge ile durumlarını belgelemeleri gerekir. Durumlarını belgeleyen:

 • Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önlisans programına,
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan lisans öğrencilerinin Temel İngilizce Bölümüne,
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan lisans öğrencilerinin lisans programına

akademik yılın başında kayıtları yapılır.

b) Üniversitemize Af kapsamında başvuru yapan hazırlık sınıfı öğrencilerinden, Ek Madde 1 (MYS) kapsamında diğer Üniversitelere başvuru yapmak isteyenlerin Üniversitemize kayıtları hemen yapılır ve öğrenci belgesi verilerek diğer Üniversiteye başvuru yapmaları sağlanır.

c) Üniversitemize Af kapsamında başvuru yapan lisans programı öğrencilerinden, Ek Madde 1 (MYS) kapsamında diğer Üniversitelere başvuru yapmak isteyenlerin Üniversitemize kayıtları hemen yapılır ve öğrenci belgesi verilerek diğer Üniversiteye başvuru yapmaları sağlanır.

d) Lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar:

 • Başvuru sırasında ODTÜ’de lisansüstü programa kabul edildiklerine dair ilgili Enstitü Müdürlüğü’nden alacakları resmi belge ile durumlarını belgelemeleri gerekir.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayanların lisansüstü programa kayıtları yapılır.

4.5. Kapatılan Programlardan İlişiği Kesilmiş Olan veya Programlara Yerleşen Ancak Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler

Üniversitemizin kapatılan programlarından ilişiği kesilmiş olan veya programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları, ilgili Bölüm/EABD Başkanlığı önerisi ile Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.  İlgili kurullar tarafından, önerilen eşdeğer bir programa intibakları yapılır. Öğrenimlerini ODTÜ’de tamamlaması uygun bulunmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilir.

4.6. Daha Önce Eğitim Süresi 5 Yıl Olup Sonradan Eğitim Süresi Düşürülen Programlardan İlişiği Kesilenler

Öğretim süresi 4 yıl olarak düzenlenen programların, 5 yıl eğitim verdiği dönemde ilişiği kesilen ve başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları kredilerin toplam kredi yükünden düşülüp üniversitedeki mevcut dört yıllık programlara intibakları yapılır.

5. BAŞVURU TARİHİ

Son af başvuru tarihi 07 Kasım 2022’dir. Ancak,

 • Mücbir sebeplerle başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde,
 • Sağlık nedenleri ile başvurmayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde
 • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde,

bu Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilirler.

6. BAŞVURU SÜRECİ

https://oibs2.metu.edu.tr/Amnesty_Application_Program/ bağlantısında yer alan af başvuru programı üzerinden ilgili form doldurulur. Belge yükleme alanına TC Kimlik Kartının Ön/Arka yüzünün görseli ve e-devletten alınacak olan Adli Sicil Kaydı belgesi yüklenir. Uluslararası öğrencilerin ise belge yükleme alanına Pasaportlarının ilk sayfası yüklenir. Belirtilen belgeler yüklenmediği durumda başvuru tamamlanmış sayılmaz. Başvurulara onay verilmeden önce belgelerin doğruluğu teyit edilir. 2. maddede belirtilen bir durum tespit edilmesi halinde ise başvuru onaylanmaz. 

7. KAYIT

Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler başvuru yaptıkları tarihler dikkate alınarak;

a) Kayıt yaptırmaya hak kazandığı ilgili dönem için kayıt yapar.

b) Bu Kanundan faydalanarak kayıt hakkı kazananlardan 2022-2023 Akademik Takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayanlar kanun kapsamında kazanmış oldukları hakları kaybeder.

c) Katkı payları, 2022-2023 Akademik Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı hükümleri uyarınca hesaplanır.

ç) Öğrenciler öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihe kadar öder.

d) Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde eş zamanlı olarak birden fazla önlisans veya birden fazla lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olunamaz. Bu nedenle kayıt yaptıracak kişilerin YÖKSİS’ten kayıt durumları sorgulanacaktır.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
06/10/2022 - 14:30