BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden İngilizce seviyeleri Üniversitedeki dersleri takip edebilecek seviyede olmayanlar için sunulan İngilizce eğitim öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel İngilizce Bölümü tarafından yürütülen Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az on altı haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

c) İYS: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

ç) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

d) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Seviye Belirleme Sınavı: Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,

h) TİB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümünü,

ı) TİB Hazırlık Sınıfı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Sınıfını,

i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

j) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

k)YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

l) YDYO Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik kurullar

MADDE 5 – (1) TİB Hazırlık Sınıfıyla ilgili olarak oluşturulan akademik kurullardan;

a) TİB Bölüm Kurulu; bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve danışmanlarından oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kararları alır. Bu kararlar YDYO Kurulu ve/veya Senatonun onayına sunulur.

b) TİB Akademik Kurulu; TİB’de tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşur. Kurul Başkanı TİB Başkanıdır. Kurul, Hazırlık Sınıfındaki eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve önerilerde bulunur.

 

Öğretim dili ve İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim öğretim dili İngilizcedir. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında YDYO tarafından hazırlanan ve uygulanan İYS ile belirlenir. Lisans öğrencileri için İYS’de başarı notu 100 üzerinden en az 59,50’dir. Programlar bazında farklılıklar Üniversite Senatosu tarafından belirlenen İYS eşdeğerlik tablosunda belirtilir.

(2) Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların İngilizce yeterlikleri YDYO yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) İYS’de başarılı olanlar ile YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde edenler, yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(4) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez.

 

Seviye belirleme sınavı

MADDE 7 – (1) TİB Hazırlık Sınıfında öğrencilerin hangi seviyedeki grupta eğitim görecekleri, İYS’den aldıkları puan veya seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her akademik yılbaşında TİB Bölüm Kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) TİB Hazırlık Sınıfında normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim öğretim süresi iki akademik yıldır.

(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, İYS ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(3) TİB Hazırlık Sınıfında bir akademik yıl sonunda herhangi bir nedenle başarısız olan öğrencilerin ikinci akademik yıla devam koşulları TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya eşdeğeri sınavlar ile Üniversiteye yeniden yerleştirilen öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere TİB Hazırlık Sınıfına sadece bir akademik yıl devam edebilir.

 

TİB öğrencilerinin kayıtları

MADDE 9 – (1) TİB öğrencilerinin yarıyıl kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitenin resmi internet sayfasında ilan edildiği şekilde yapılır.

(2) İlan edilen kayıt gereklerini yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(3) İlgili yarıyıl için kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek TİB Başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti YDYO Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencilerin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlamadığı için kayıtsız duruma düşen öğrenciler TİB hazırlık sınıfına devam hakkını kaybeder.

 

Devam durumu

MADDE 10 – (1) Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur.

(2) Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %80'den az olmamak üzere TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.

(3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi kapsamında alınan sağlık raporları ile belgelenen veya TİB Bölüm Kurulu tarafından onaylanan özel durumlar dışındaki mazeretler kabul edilmez.

(4) TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler programa devam hakkını kaybeder.

 

Başarı ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenen, hazırlık sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar her akademik yılbaşında TİB resmi İnternet sitesinde duyurulur.

b) TİB Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları İYS ile belirlenir. İYS’ye girebilmek için gerekli koşullar TİB Bölüm Kurulunun önerisi üzerine YDYO Kurulu tarafından belirlenir.

c) Bir akademik yılsonunda başarılı olamayan öğrencilerin yaz okuluna kayıt ve yaz okulu sonundaki İYS’ye giriş koşulları TİB Bölüm Kurulunun önerisi üzerine YDYO Kurulu tarafından belirlenir.

 

Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler

MADDE 12 – (1) TİB Hazırlık Sınıfındaki birinci veya ikinci yılında devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu öğrencilere azami süre sonuna kadar akademik yılbaşında olmak üzere İYS’ye girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir.

b) Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgelemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

c) Bu öğrenciler Üniversiteye kayıt, sınav ve benzeri tüm öğrencilik haklarını kaybeder.

 

Akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler

MADDE 13 – (1) TİB Hazırlık Sınıfındaki birinci veya ikinci yılında akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu öğrencilere azami süre sonuna kadar akademik yıl başında olmak üzere İYS’ye girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir.

b) Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

c) Azami süre sonunda ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl boyunca akademik yıl başında olmak üzere İYS’ye girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.

 

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) Öğrenciler YDYO Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir akademik yıl için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, YDYO Yönetim Kurulu tarafından her defasında en fazla bir akademik yıl olmak üzere uzatılabilir. TİB Hazırlık Sınıfı öğrencilerine eğitim öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez.

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir:

a) Sağlık,

b) Askerlik,

c) Maddi ve ailevi,

ç) Eğitim,

d) İngilizce bilgisini kendi imkânları ile geliştirmek.

(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte TİB Başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak sağlık, maddi ve ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(4) TİB Başkanlığı öğrencilerin izin talebini YDYO Yönetim Kuruluna iletir.

(5) YDYO Yönetim Kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(6) İzinli sayılan süre eğitim öğretim süresine dahil değildir.

(7) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden akademik yıl için TİB’e kaydını yenileyebilir veya akademik yılbaşında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(8) İngilizce dil bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek üzere izin alan öğrenciler için aşağıdaki koşullar uygulanır:

a) Bu öğrenciler TİB’de bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır.

b) Bu izni TİB’deki birinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yıl başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin ikinci akademik yıla devam koşulları TİB Kurulu tarafından belirlenir.

c) Bu izni TİB’deki ikinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yıl başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin TİB Hazırlık Sınıfına tekrar devam hakkı yoktur. Bu öğrenciler, akademik yılbaşında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kuzey Kıbrıs Kampüsü

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs Kampüsünda yürütülen Yabancı Diller Okulunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş

MADDE 16 – (1) TİB’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe öğretim yapan kurumlara geçişleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 4/11/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri ile diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı veya öncesinde TİB Hazırlık Programına kayıt hakkı kazanan ve devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler için azami süre 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar başlatılır. Bu öğrencilerin TİB Hazırlık Programına devam hakkı yoktur, sadece Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sınav haklarından yararlanabilir.

(2) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı öncesinde TİB Hazırlık Programına kayıt hakkı kazanan ve akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler için azami süre 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar başlatılır. Bu öğrencilerin TİB Hazırlık Programına devam hakkı yoktur, sadece Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sınav haklarından yararlanabilir.

(3) 2014-2015 eğitim-öğretim yılında TİB Hazırlık Programına kayıt hakkı kazanan ve akademik nedenlerle başarısız olup ikinci yıl TİB’e devam hakkı olmayan öğrenciler için azami süre 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar başlatılır. Bu öğrenciler sadece Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sınav haklarından yararlanabilir.

(4) 2014-2015 eğitim-öğretim yılında TİB Hazırlık Programına kayıt hakkı kazanan ve akademik nedenlerle başarısız olup ikinci yıl TİB’e devam hakkı olan öğrenciler için azami süre 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar başlatılır. Bu öğrencilerin sadece bir akademik yıl TİB’e devam hakları vardır. Bu akademik yılsonunda başarısız olan öğrenciler Yönetmeliğin 12 nci ya da 13 ncü maddelerinde belirtilen sınav haklarından yararlanabilir.

 

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (16.08.2015 tarih ve 29447 sayılı Resmi Gazete ile) yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
15/05/2018 - 15:57