BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yürütülen çift anadal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile çift anadal programı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Anadal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek ODTÜ’de kayıtlı oldukları lisans programını, 

b) Çift anadal: Kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu lisans programına ek olarak ODTÜ’de kayıtlı oldukları ikinci bir lisans programını,

c) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

ç) İlgili fakülte kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Kurullarını,

d) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurullarını,

e) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

ı) Yönetmelik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

 

Çift anadal programı

MADDE 5 – (1)  Çift anadal programı öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından bağımsız bir lisans programıdır. 

(2) Bir çift anadal programı, ilgili bölüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi, ve Senatonun kararı ile açılır.

(3) Çift anadal programının müfredatı, bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar.

(4) Çift anadal programı ile öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı arasında ortak veya eşdeğer dersler olabilir.

(5) Çift anadal programında, anadal programı ile ortak veya eşdeğer olan dersler hariç olmak üzere, otuz altı krediden az olmamak kaydı ile en az on iki ders alınması zorunludur.

(6) Çift anadal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve intibak konularında anadal programlarında kullanılan esaslar geçerlidir.

(7) Anadal programına ek olarak sadece bir çift anadal ve eş zamanlı olarak çift anadal programından farklı bir yandal programı izlenebilir.

 

Kontenjanlar

MADDE 6 – (1) Kontenjanlar, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Kontenjanlar akademik yıl bazında belirlenir. Başvurulara göre yarıyıllar arasında dağılımı düzenlenebilir.

 

Programa başvuru ve koşullar

MADDE 7 – (1)  Çift anadal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ÖİDB’ye yapılır.

(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal ve/veya yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

(4) Öğrencinin çift anadal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması,

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta, genel not ortalaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması,

c) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılın başında olması,

ç) İlgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bu yönergede belirtilen başvuru ve değerlendirme koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilanda belirtilir.

(5) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

(6) Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Güz yarıyılı başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

(7) ÖSYM tarafından DGS ile yerleşen öğrencilerin başarı sıralaması şartı bulunan çift anadal programlarına başvurmaları halinde çift anadal başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

Ön değerlendirme

MADDE 8 – (1) Başvurular bu yönergedeki koşullar çerçevesinde ÖİDB tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.  Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

Değerlendirme, programa kabul ve ders sayımı

MADDE 9 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ÖİDB tarafından ilgili fakülteye iletilir.

(2) Aynı yarıyılda yatay geçiş, çift anadal ve/veya yandal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift anadal ve/veya yandal programlarına yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurular, başvurulan çift anadal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır. 

(4) Çift anadal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin anadal ve/veya yandal programında almış olduğu dersler çift anadal programına sayılabilir. Ders sayım işleminde;

a) İntibak formu düzenlenir,

b) İntibak formunda öğrencinin anadal ve/veya yandal programında almış olduğu veya muaf olduğu derslerden çift anadal programına sayılacak olanlar belirtilir,

c) Programa sayılan dersler öğrencinin çift anadal programı not ortalaması hesaplamalarına katılır.

 

Başvuru sonuçlarının açıklanması

MADDE 10 – (1) Başvurulara ait ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları ÖİDB tarafından ilan edilir.

 

Kayıt

MADDE 11 – (1) Öğrenciler kabul edildiği çift anadal ya da yandal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kayıt yaptırmadıkları takdirde çift anadal programından ÖİDB tarafından ilişikleri kesilir.

(3) Öğrencilerin anadal ve çift anadal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.

(4) Her iki program için alınan ortak derslere kayıt ve ders saydırma işlemleri hem anadal hem de çift anadal programları için ayrı ayrı yapılmalıdır.

 

Ders yükü

MADDE 12 - (1) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin anadal ve çift anadal programındaki azami ders yükü ve ders yükü artırma koşulları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin bir yarıyılda anadal ve çift anadal programında kayıt yaptırabilecekleri toplam kredili ders sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Anadal genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciler için anadal programının azami ders yükünün dört fazlasıdır.

b) Anadal genel not ortalaması 2,00 – 2,49 arasında olan öğrenciler için anadal programının azami ders yükünün üç fazlasıdır.

c) Anadal ve çift anadal programının ortak dersleri, ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

 

Dersten çekilme

MADDE 13 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler.

a) Aynı yarıyıl içinde çift anadal ve anadal programlarından en çok birer dersten çekilme işlemi yapılabilir.

b) Çift anadal ve anadal programının ortak bir dersinden çekilme işlemi her iki program için uygulanır. Ortak dersler tek bir ders olarak değerlendirilir.

c) Çift anadal ve anadal programlarında kayıtlı olunan kredili toplam ders sayısının üçün altına düşmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

 

Başarı ve mezuniyet koşulları

MADDE 14 – (1) Çift anadal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre belirlenir.

(2) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 1,50’ye kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.

(3) Çift anadal programı öğrencileri sadece anadal programında başarı sıralamasına alınır.

(4) Çift anadal programını izleyen öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programlarına ait lisans diplomaları verilir.

(5) Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre içinde çift anadal programından mezun olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(7) Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift anadal programına azami süre içinde kayıt yaptıran öğrencilerin katkı payı ödemelerine ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Anadal ve çift anadal programları stajları, bölümlerarası karşılıklı anlaşma çerçevesinde yürütülür.

(9) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı yarıyıla kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, ilgili yandal programına başvuru hakkı tanınır.

(10) Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı not çizelgesi düzenlenir. Çift anadal not çizelgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır.

(11) İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir.

 

Programdan geçici veya sürekli ayrılma

MADDE 15 - (1)  Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

(2)  Çift anadal veya yandal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal veya yandal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.

(3) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programı izlediği bölümün anadal programına yatay geçiş yapamaz.

(4)  Anadal programında akademik sebepler haricinde bir nedenle izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır.  Ancak anadal programından mezun olan ve çift anadal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

(5) Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi akademik nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün önerisi ve çift anadal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.

(6)  Çift anadal programında, izin almadan üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci, çift anadal programına devam hakkını kaybeder ve programdan ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden çift anadal programlarına başvurabilir.

(7)  Anadal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, anadal genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar çift anadal programından izinli sayılır. 

(8)  Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Koordinatörlük

MADDE 16 – (1) Çift anadal programı olan bölüm başkanlıkları, öğretim elemanları arasından bir çift anadal programı koordinatörü atar.

(2) Koordinatörün işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çift anadal programına kayıtlı olan öğrencilere akademik danışmanlık yapmak,

b) Çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öğrencilerin anadal lisans programı akademik danışmanları ile iletişim ve işbirliğinde bulunmak.

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 17 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen çift anadal lisans programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1. Bu yönergenin 7. maddesinin 4-b bendi, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminden itibaren çift anadal başvurusu yapan öğrencilere uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. Bu yönergenin 7. maddesinin 4-c bendinde belirtilen programa başvuru için belirtilen azami süre sınırı, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminden itibaren çift anadal başvurusu yapan öğrencilere uygulanır. 

 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından 26/10/2023 tarihinde kabul edilmiştir ve 2023- 2024 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başından geçerli olmak üzere yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme
MADDE 19 – (1)  Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Açıklama:

1- Yönergenin 7. maddesinin 4. fıkrası "b" bendi Üniversite Senatosunun 26/10/2023 tarihli kararı ile değiştirilmiştir.

2- Yönergenin 7. maddesine Üniversite Senatosunun 26/10/2023 tarihli kararı ile 7. fıkra eklenmiştir.

3- Yönergenin 11. maddesinin 2. fıkrası Üniversite Senatosunun 26/10/2023 tarihli kararı ile değiştirilmiştir.

4- Yönergenin 14. maddesine Üniversite Senatosunun 26/10/2023 tarihli kararı ile 2. fıkra eklenmiştir.

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
26/02/2024 - 11:34