Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri kapsar.

 

Tanım

MADDE 3- (1) Özel öğrenciler, ODTÜ’nün normal eğitim öğretim programlarından birine kayıt olmadan, kendilerine sınırlı sayıda derse katılma izni verilen öğrencilerdir. Özel Öğrenciler tam zamanlı öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haklardan yararlanır.

 

Başvuru ve kayıt

MADDE 4- (1) Özel öğrenci başvuru koşulları, gerekli belgeler, kayıt işlemleri vb. bilgiler ÖİDB web sayfasında duyurulur.

(2) Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3)Özel öğrenci statüsünde

a) Bir lisans programından ders alacak öğrencilerin, başvurabilmek için bir yükseköğretim programında kayıtlı ya da mezun olması gerekir.

b) Bir lisansüstü programından ders alacak öğrencilerin, başvurabilmek için başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olması ve ilgili yükseköğretim kurumunun dersi alabilmesi için onayı gerekir.

(4) Özel öğrencilerin derslere kabulü için aşağıda belirtilen akademik birimlerin onayı gerekir.

a) Lisans derslerinde dersi veren öğretim üye/görevlisinin ve ilgili bölüm başkanlığının onayı

b) Lisansüstü derslerde dersi veren öğretim üye/görevlisinin ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı

(5) Özel öğrenci statüsünde alınan dersin

a) Lisans programı dersi ise kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan ders sayımı yapılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulu Kararını başvuru sırasında sunması gerekir.

b) Lisansüstü programı dersi ise kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan dersi alabileceği konusunda  Enstitü Yönetim Kurulu Kararını başvuru sırasında sunması gerekir. Alınan dersten başarılı olunması durumunda muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

(6)  Derslere kabul edilen öğrenciler kayıt belgeleri ile birlikte ÖİDB’ye başvurur, derslere kayıt işlemi ÖİDB tarafından yapılır.

(7) Özel öğrenci başvuru ve kredi başına ders ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Yaz okulunda ders alacak başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerden, ODTÜ öğrencilerinin yaz okulu için ödediği (Fakülte bazında) ücretin iki katı ücret alınır. Modern Diller, Türkçe ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlıklarından ders alacakların kredi başına ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(9) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. Adaylar, ODTÜ İYS veya YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan elde ettikleri geçerli sınav sonucunu sunabilirler.

(10) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

(11) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.

 

Özel öğrenci koşulları

MADDE 5 –

(1) Özel öğrenci statüsünde toplamda en fazla iki yarıyıl ders alınabilir.

(2) Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki ders, toplamda ise kredili en fazla dört ders alabilir.

(3) Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

(4) Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen kurallara uymak zorundadır.

(5) Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.

(6) Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrenci kayıt işlemleri dönemlik olup, bir sonraki dönemlerde başvuru yapacak adayların tüm işlemleri tekrar yapması gerekir.

 

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 6 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen programlara uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı 19.12.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu yönergenin 4. Maddesi (9), (10), (11) değişiklikler Senato tarafından onaylandığı 29/12/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
19/01/2024 - 09:43