Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
24/01/2019 - 15:58

Askerlik İşlemleri

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenimleri süresi içinde ÖİDB tarafından yürütülen askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre yürütülür.

Bu işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Lisans ve Lisansüstü Askerlik Danışmanları yürütür.

I. GENEL BİLGİLER

Askerlik celp (çağrı) dönemleri:

 • Şubat celbi (16 Ağustos – 15 Kasım)
 • Mayıs celbi (16 Kasım – 15 Şubat)
 • Ağustos celbi (16 Şubat – 15 Mayıs)
 • Kasım celbi (16 Mayıs – 15 Ağustos)

Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin tabi oldukları celp döneminde askere gitmek isteyenler belirtilen tarihler arasında ilgili As. Ş. Bşk.lığına,  lisansüstü öğrencilerin tabi oldukları celp dönemi için sevk tehiri yaptırmak üzere belirtilen tarihler arasında ÖİDB Lisansüstü Askerlik Sorumlusuna başvuru yapması gerekir.

Azami eğitim öğretim süresi:

 • Önlisans programları 4 yıl
 • Lisans programları 7 yıl
 • Lisansüstü İngilizce Hazırlık programı 1 yıl.
 • Lisansüstü Bilimsel Hazırlık programı 1 yıl.
 • Yüksek lisans tezli program 6 dönem.
 • Yüksek lisans tezsiz program 3 dönem.
 • Doktora programı 12 dönem.
 • Lisans sonrası doktora programı 14 dönem.

 Öğrencilerin azami süresine katılan/katılmayan durumlar ilgili yönetmeliklerde belirtilir.

 II. ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik erteleme işlemleri kapsamı

Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları ile ilgili bilgileri METU-SIS ve YÖKSIS aracılığı ile As. Ş. Bşk.lığı Bilgi sistemine ulaştırılır. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar kapsam dışındadır.

29 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme işlemi yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.

Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip daha sonra ilgili kanunlardan yararlanarak öğrenimlerine dönen erkek öğrencilerle ilgili olarak, ASAL'ca belirlenen mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. 

ÖİBS/METU-SIS bilgilerinin güncellenmesi

Güz ve bahar dönemi başlamadan önce ASAL’dan As. Ş. Bşk.lığı listeleri kontrol edilir, varsa değişiklikler ÖİBS/METU-SIS’de güncellenir.

ÖİBS’nin 40 nolu “Military” programından öğrencilerin As. Ş. Bşk. bilgileri, askerlik erteleme durumu bilgileri, askerlikten muafiyet, yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlar vb. bilgiler güncellenir.

Kişisel bilgilerin beyanı

Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ile yatay/dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler Özlük Bilgi Formu doldurarak nüfus, adres bilgileri ile askerlikten muaf olup olmadığını veya askerlik yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini beyan eder.

Üniversiteye yeni kayıt aşamasında yapılan işlemler

Erkek öğrenciler için kayıt öncesinde MERNİS'den alınan veri üzerinden elektronik olarak E-Devlet programından sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda "Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı” görülenlerin kaydı yapılır. Yapılan sorgulamada onay alınamayan öğrenciler As. Ş. Bşk.’lığına yönlendirilir, Askerlik Durum Belgesi getirmeleri istenir. Gelen bilgi ÖİBS’ye işlenir.

EK-C2 belgelerinin gönderilmesi

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için Lisans Askerlik İşlemleri As. Ş. Bşk. tarafından YÖKSIS üzerinden yapılacaktır. As. Ş. Bşk.’lığına EK-C2 belgesi gönderilmeyecektir. Ancak gerekli durumlarda öğrenci talebi doğrultusunda Lisans Askerlik danışmanı tarafından METU-SIS üzerinden EK-C2 belgesi düzenlenerek öğrenciye verilir. Öğrenciler hakkında As. Ş. Bşk. tarafından resmi yazışma ile istenen bilgiler ayrıca (EK-C2 belgesi eklenerek) gönderilir.

Mezun olan erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler

Mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı As. Ş. Bşk.’lığına, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve fotoğraflarını sunarak (4’er adet) Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırır. Yüksek lisansa kayıt olsalar bile bu işlemi yaptırmak zorundadırlar.

Kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren, programa devam hakkını kaybeden erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler

Bu kapsamdaki kişiler üniversiteden ayrılma tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı As. Ş. Bşk.’lığına, lise diplomasının aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve fotoğraflarını sunarak (4’er adet) askerlik yoklamasını yaptırır ve karar aldırır.

III. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik sevk tehir işlemleri kapsamı

Lisansüstü (İngilizce hazırlık, bilimsel hazırlık, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora, lisans sonrası doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almış olan erkek öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.

Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip daha sonra ilgili kanunlardan yararlanarak öğrenimlerine dönen erkek öğrencilerle ilgili olarak, ASAL tarafından belirlenen mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Kişisel bilgilerin beyanı

Programa ilk kayıt yaptıran öğrencilerin nüfus ve adres bilgileri programa başvuru sırasında ilgili program vasıtası ile alınır.

Programa ilk kayıt aşamasında yapılan işlemler

Programa ilk kayıt sırasında 35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almamış olanlardan Askerlik Durum Belgesi istenir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar da durumlarını belgeler.

Sevk tehirinin yapılması

Sevk tehir işlemleri Ekle-Sil haftasının bitiminden sonra yapılır. Sevk tehirinin yapılabilmesi için öğrencilerin, Askerlik Durum Belgesi, mezun olunan programın diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından alacakları çıktıyı ÖİDB lisansüstü öğrenci bankosuna teslim etmeleri gerekir.

Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesi için Askeralma Bölge Başkanlığı’na üniversite tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu ve programın azami süresi dikkate alınır. Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından bildirilen sevk tehiri tarihi ÖİBS’nin 40 nolu “Military” programı vasıtası ile sisteme işlenir. Öğrenciler sevk tehir başvurularının sonucunu ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından öğrenirler, ayrıca kendilerine bildirim yapılmaz.

Sevk tehir sürelerinin uzatılması

İzin kullanan öğrenciler, izinli geçirdikleri dönemleri sevk tehir süresine ekletmek üzere başvuru (ÖİBS’nin 190 numaralı program çıktısını sunarak) yapabilir. Sevk tehir uzatım işlemleri sevk tehir işlemleri ile aynıdır.

Bilimsel hazırlık ile İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisansüstü program için programın azami süresi kadar süre ile sevk tehiri yaptırmak üzere ÖİBS’nin 190 numaralı “Lisansüstü Askerlik İşlemleri” programından alacakları çıktıyı ÖİDB lisansüstü öğrenci bankosuna teslim etmeleri gerekir. Sevk tehir işlemleri aynı şekilde yürütülür.

Öğrenciler sevk tehiri uzatımı başvurusunu, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine en geç 1 ay kala yapar.

Sevk tehirinin iptali

Mezun olan erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler

Yüksek lisans mezunları, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içinde gerekli belgelerle (diploma aslı veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve dört adet fotokopisi, nüfus cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi, dört adet fotoğraf ile) askerlik şubelerine giderek bir yıl kadar askere sevklerini tehir ettirmeleri gerekir. Bu kararı aldırmayanlar hakkında askerlik şubelerince kanuni işlem yapılır. Doktora mezunları için askere sevk tehir işlemi yapılmaz.

Kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler

Öğrenciler tabi olacakları celp dönemi içerisinde askerlik şubelerine giderek yoklamalarını yaptırmak zorundadır. Bu işlemi yaptırmayanlar hakkında askerlik şubelerince kanuni işlem yapılır.

Programa devam ettiği halde sevk tehirinin iptalini isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler

Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler ÖİDB web sayfasında yer alan Askerlik Sevk Tehiri İptal Formunu doldurur ve lisansüstü öğrenci bankosuna teslim eder.

Mezun olan, kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren öğrencilerin sevk tehiri iptali için Askerlik Sorumlusu tarafından yapılması gereken işlemler

Erkek öğrencilerden sevk tehiri bulunanların, sevk tehirleri iptal edilmek üzere ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından sevk tehiri iptali yazısı hazırlanır ve mezuniyet tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Askeralma Bölge Başkanlığı’na gönderilir.

İstisna: Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler için ayrıca Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu yazışmalara eklenir.

Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından bildirilen sevk tehiri iptal tarihi ÖİBS’nin 40 nolu “Military” programı vasıtası ile sisteme işlenir. Öğrenciler sevk tehiri iptal bilgisini ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından öğrenirler, ayrıca kendilerine bildirim yapılmaz.