ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında yürütülen uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yürütülen uluslararası ortak lisans programlarında eğitim öğretim, eğitim ücretleri, mezuniyet koşulları ve verilecek diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 06.10.2016 tarih ve 29849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; a) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını, b) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü, c) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu, ç) Uluslararası ortak lisans programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen lisans programını,

d) Üniversite/ ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Yönerge: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim Öğretim Yönergesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim Dili

MADDE 5 - (1) Her uluslararası ortak lisans programı için Üniversitenin talep ettiği dil yeterlik düzeyi Senato tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ortak lisans programı öğrencilerinin her iki üniversitenin istediği dil yeterlik koşullarını yerine getirmeleri gerekir.

Programa kabul

Madde 6 – (1) Üniversitenin lisans programlarına kabul koşullarına ek olarak yurt dışındaki ilgili üniversitenin kabul koşullarının da sağlanması gerekir.

Notlar ve Başarı Değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Derslere ait yarıyıl sonu harf notu, dersin alındığı üniversitenin not sistemine göre belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu başarı durumunun belirlenmesinde her üniversite kendi kurallarını uygular.

(3) Öğrencinin kayıt olduğu ortak programı yürüten her iki üniversite, sadece kendisinde alınan dersleri ve notları kapsayacak şekilde yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplar.

(4) Her öğrenci için her iki üniversite tarafından birer not çizelgesi hazırlanır. Bu not çizelgesinde ilgili üniversitede alınan dersler ve bu derslerdeki notlar göz önüne alınarak hesaplanan yarıyıl ve genel not ortalaması belirtilir.

(5) Her yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve notları içeren not çizelgesi diğer üniversiteye gönderilir.

(6) Öğrenci, her iki üniversitedeki mezuniyet koşullarını sağladığı anda, iki üniversitede aldığı krediler ve kredi değerleri toplanır ve izlenen ortak program için tek mezuniyet genel not ortalaması hesaplanarak iki üniversitenin not çizelgesinde de mezuniyet genel not ortalaması belirtilir.

Ders Tekrarı

MADDE 8 – (1) Sınamalı öğrenciler hariç olmak üzere uluslararası ortak lisans programlarında ODTÜ’de DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde tekrarlanabilir.

(2) Başarısız olunan derslerden veya daha önce alınmamış derslerden en fazla ikisi ilgili üniversitenin onayı ile diğer üniversiteden alınabilir.

(3) ODTÜ’de başarısız olunan dersin diğer üniversiteden alınabilmesi için ilgili koordinatörün onayı gerekir. Alınan ders, fakülte yönetim kurulu kararı ile onaylanarak diğer üniversitenin müfredatına dâhil edilir ve diğer üniversitenin başarı koşullarına göre değerlendirilir.

Yan Dal ve Çift Ana Dal Programları

MADDE 9 – (1) Bu programlara kayıtlı öğrenciler ODTÜ’de çift ana dal programlarına kayıt olamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Danışmanlık, Öğrenim Ücretleri

Mezuniyet işlemleri

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin mezuniyet işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: a) ODTÜ Ankara kampusu müfredatı çerçevesinde mezun adayları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından tespit edilir ve ilgili program koordinatörlüğüne bildirilir. b) İlgili program koordinatörlüğü tarafından ortak programın yürütüldüğü üniversitenin ilgili biriminden öğrencinin diğer üniversitenin müfredatı çerçevesinde mezun adayı olup olmadığı konusunda bilgi istenir.

c) İlgili program koordinatörlüğü tarafından öğrencinin ODTÜ Ankara kampusu ve diğer üniversite kampusunda yürütülen müfredat çerçevesinde mezun adayı olduğuna dair mutabakat yazısı ÖİDB’ye iletilir.

ç) ODTÜ Ankara kampusundaki mezuniyet gereklerini tamamlayan öğrencinin, diğer üniversitedeki mezuniyet gereklerini tamamladığını gösteren resmi transkripti ilgili program koordinatörlüğü tarafından ÖİDB'ye iletildikten sonra öğrenciye ODTÜ diploması verilir.

Diplomalar

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, her iki üniversitenin başarı koşullarını sağlamaları durumunda, programın niteliğine göre tek bir ortak diploma veya iki üniversiteden iki ayrı diploma alırlar.

(2) İki ayrı diploma verilmesi halinde, verilen diplomaların uluslararası ortak programa ait olduğu ve her iki üniversitenin açık adı belirtilir.

(3) İki ayrı diplomaya yönelik programlarda öğrenciler, uluslararası ortak lisans programının başarı koşullarını yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

Danışmanlık

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin müfredatları izlemesine yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere, her iki üniversitede Rektör tarafından bir Üniversite Koordinatörü ve her program için ilgili bölüm başkanlıkları tarafından bir Program Koordinatörü görevlendirilir.

(2) Program Koordinatörleri her yarıyıl sonunda öğrencinin akademik durumunu inceler ve diğer üniversitenin koordinatörünün de onayını alarak bir sonraki yarıyılın hangi üniversitede geçirileceğine ve hangi derslerin alınacağına karar verir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 13 – (1) Uluslararası ortak lisans programlarının öğrenim ücretleri, ilgili mevzuat çerçevesinde her iki üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 29/1/2005 tarih ve 25711 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi- New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, ile 28.12.2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki yönetmelik hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 16 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen ortak uluslararası programlara uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 28.3.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/06/2021 - 13:59