Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin veya mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşulları ve verilecek belgelerle ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ile mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşulları ve verilecek belgelerle ilgili hükümleri kapsar.

 

Sınıf içinde başarı sıralaması

MADDE 3- (1) Sınıf içinde başarı sıralaması, Sonbahar ve İlkbahar yarıyılları için yapılır.

(2) Sınıf içinde başarı sıralaması, Akademik Takvimde yer alan, ilgili döneme ait maddi hata, incomplete notu vb. notların öğretim üyesi tarafından ilgili yönetim kurulu kararı ile son iletilme tarihi bitiminde yapılır.   

(3) Sınıf içinde başarı sıralaması, normal eğitim süresi içinde olan öğrenciler için yapılır.

 (4) Sınıf içinde başarı sıralaması yapılırken genel not ortalaması esas alınır.

(5) Öğrenciler genel not ortalamasına göre en yüksek ortalama olan 4.00/ 4.00’ten başlamak üzere sıralanır.

(6) Çift anadal programı öğrencileri çift ana dal izledikleri programın ana dal öğrencileriyle birlikte sınıf içi sıralamasına tabi tutulmaz.

(7) Sınıf içinde başarı sıralaması, ilgili dönemde öğrencinin karnesinde belirtilir.

 

Mezunlar içinde başarı sıralaması

MADDE 4- (1) Dereceye giren mezunlar, akademik yıl sonunda belirlenir.

(2) Başarı sıralaması yapılırken, ilgili eğitim öğretim yılının Sonbahar ve İlkbahar dönemi mezunları bir arada değerlendirilir.

(3) İlkbahar dönemi için Diploma Töreni tarihine kadar kesinleşen notlarla dereceye giren mezunlar tespit edilir.

(4) Diploma Töreni yapıldıktan sonra maddi hata, incomplete notu ve benzeri notların sonucu ile mezun olarak dereceye girme durumuna gelenlerin olması durumunda, verilen dereceler değiştirilmez. Bu durumda olanlara  durumlarını açıklayan yazı verilir.

(5) Mezunların başarı sıralaması yapılırken genel not ortalaması esas alınır.

(6) Mezunlar genel not ortalamasına göre en yüksek ortalama olan 4.00/ 4.00’ten başlamak üzere programlar itibarı ile sıralanır. Aynı tür sıralama, programların mezunları birleştirilerek Fakülte/ Yüksekokul ve Üniversite düzeyinde de yapılır.

(7) Çift ana dal programı mezunları, çift ana dal izledikleri programın ana dal mezunlarıyla birlikte başarı sıralamasına tabi tutulmaz.

(8) Yapılan sıralama sonunda genel not ortalaması en az 3.00/ 4.00 olan ve normal program süresi içinde (4 yıl / 8 yarıyıl) veya daha kısa sürede mezun olanlar içinden, aşağıda belirtilen kapsamda dereceye girenler tespit edilir. 

a) Lisans ve önlisans programları düzeyinde birinciler

b) Fakülte/ Yüksekokul düzeyinde birinciler

c) Lisans programları mezunları arasından Üniversite düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncüler.

(9) Eşitlik halinde ilgili derece birden fazla öğrenci arasında paylaştırılır.

(10) Dereceye giren mezunlara Rektör tarafından imzalanan birer “özel belge” diploma ile birlikte verilir.

(11) Bu belgede, ilgili öğretim yılının (belge türüne göre Program, Fakülte/ Yüksekokul, Üniversite düzeyinde) toplam mezun sayısı da belirtilir.

 

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 5 – (1) Bu yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yürütülen programlara uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı 26.3.2013 tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
06/03/2024 - 11:37