BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesinin özgörevi çerçevesinde öğrencilerine sunduğu akademik, sosyal ve kültürel olanakların geliştirilmesine yardımcı olmak,

b) Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurularak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmesini ve öğrencilerin eğitim öğretim konusundaki kararlara katılmasını sağlamak,

c) Öğrencilerinin toplumsal sorumluluğa sahip, demokratik yönetim ilkelerini özümseyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

ç) Üniversite Öğrenci Temsilcileri Konseyinin (ÖTK) kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemek.

Kapsam ve Dayanak
Madde 2 – (1) Yönergede belirtilen esaslar önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar.

(2) Bu yönerge 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Seçim Kurulları

 

Üniversite Seçim Kurulu

Madde 3 – (1) Üniversite Seçim Kurulu Rektör tarafından belirlenir.

(2) Üniversite Seçim Kurulu Başkanı ilgili Rektör Yardımcısı veya Danışmanıdır.

(3) Üniversite Seçim Kurulu, başkan dahil üç öğretim elemanından oluşur.

(4) Üniversite Seçim Kurulunun görevi; öğrenci temsilci seçimlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO Seçim Kurulu

Madde 4 (1) Fakülte/Enstitü/Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO)/Meslek Yüksekokulu (MYO) Seçim Kurulu, ilgili Dekan/Müdür tarafından belirlenir.

(2) Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO Seçim Kurulu Başkanı; 

     a) Fakülte Seçim Kurulu Başkanı Dekan Yardımcısı veya Danışmanı

     b) Enstitü Seçim Kurulu Başkanı Enstitü Müdür Yardımcısı,

     c) YDYO Seçim Kurulu Başkanı Temel İngilizce Bölüm Başkanı veya Yardımcısı,

     ç) MYO Seçim Kurulu Başkanı Müdür Yardımcısıdır.

(3) Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO Seçim Kurulu, başkan dahil 3 öğretim elemanından oluşur.

(4) Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO Seçim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
     a) Öğrenci temsilci seçimlerinin bu yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
     b) Seçim sonuçlarını tutanakla Üniversite Seçim Kuruluna bildirmek,
     c) Bölüm/Enstitü Ana Bilim Dalı (EABD) ve Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

Bölüm/EABD Seçim Kurulu
Madde 5 – (1) Bölüm/EABD Seçim Kurulu, ilgili Bölüm/EABD Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Bölüm/EABD Seçim Kurulu Başkanı, Bölüm/EABD Başkan Yardımcısıdır.

(3) Bölüm/EABD Seçim Kurulu, başkan dahil 3 öğretim elemanı ve seçimlerde aday olmayan 2 öğrenciden oluşur.

(4) Bölüm/EABD Seçim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
     a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
     b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,
     c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,
     ç) Sandık Kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,
     d) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,
     e) Öğrenci temsilci seçimlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlemek

     f) Bölüm/EABD seçim sonuçlarını ilgili Fakülte Dekanlığına/Enstitü Müdürlüğüne/Yüksekokul Müdürlüğüne tutanakla bildirmek.

Sandık Kurulu

Madde 6 – (1) İlgili seçim kurulu tarafından bölüm öğretim elemanları arasından belirlenir.

(2) Sandık Kurulu seçimlerin yürütülmesinden, oyların sayılmasından ve sonucun bir tutanakla seçimin yapıldığı tarihte ilgili seçim kuruluna iletilmesinden sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim Süreci

 

Seçim takvimi
Madde 7 – (1) Seçim takvimi Rektörlük tarafından belirlenir.

Adaylık koşulları
Madde 8 – (1) Öğrenci Temsilcisi adaylarında aşağıdaki koşullar aranır:
     a) Öğrenci temsilcisi adayı olduğu akademik birimin (Bölüm/EABD/YDYO/MYO) kayıtlı öğrencisi olması,

     b) Seçimin yapıldığı yarıyılda dönem izni almamış olması,

     c) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

     ç) Üniversiteden uzaklaştırma cezası almamış olması,

     d) Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının en az 2.00 olması,

     e) İlgili yönetmeliklerde tanımlanan program süresi içinde olması,

(2) Çift ana dal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olabilirler ve ana dal bölümlerinde oy kullanabilirler.

Adaylık başvuruları

Madde 9 – (1) Adaylık başvuruları Bölüm/EABD/YDYO/MYO Seçim Kuruluna seçim tarihinden bir hafta öncesine kadar yapılır.

(2) Temsilci adaylarının adları seçimlerden önce en az üç gün boyunca otk.metu.edu.tr internet adresinde duyurulur.

Tanıtım ve propaganda

Madde 10 – (1) Seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişler, Üniversite Seçim Kurulunca ilan edilen süre boyunca, ilgili akademik birimlerde akademik birim yöneticisinin, diğer yerlerde Genel Sekreterliğin belirlediği yerlere asılabilir ve seçimden önceki gün saat 16:00’da kaldırılır.

(2) Adayların tanıtım etkinlikleri bu süre içinde ilgili akademik birimlerin akademik birim yöneticisinin uygun göreceği mekan ve saatlerde düzenlenebilir.

Seçim usul ve esasları
Madde 11 – (1) Öğrenci temsilcisi adayı olduğu akademik birimin (Bölüm/EABD/YDYO/MYO) kayıtlı öğrencileri tarafından gizli oy, açık sayım esasına göre seçilir.

(2) Bölüm/EABD/YDYO/MYO Öğrenci Temsilcisi seçimlerinin geçerli olabilmesi için ilgili akademik birimin kayıtlı öğrencilerinin birinci turda en az %60’ının,  ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılmış olması gerekir. İlk iki turda bu koşulun sağlanmaması durumunda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılım şartı aranmaz. 

(3) Seçilebilmek için, her turda, seçimde oy kullanan öğrencilerin salt çoğunluğunun oyunun alınması zorunludur.

(4) İlk turda sonuç alınamaması durumunda seçimler, birinci turda en çok oy alan iki adayın katılımı ile en geç dört gün içinde tekrar edilir.

(5) İkinci turda da sonuç alınamaması durumunda, seçimler ikinci tur seçimlerinden sonraki dört gün içinde tekrar edilir.

(6)  Üçüncü turda da sonuç alınamaması durumunda, ilgili akademik birim Öğrenci Temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir.

(7) Oylamalarda eşitlik durumunda, seçimler en geç ertesi gün içinde tekrar edilir.

Seçimler

Madde 12 – (1) Sandık Kurulu tarafından seçimin yapılacağı yere sandık, seçmen listeleri ve pusulaları seçim günü en geç saat 09:30'da getirilir.

(2) Seçim sandığı açılarak içinin boş olduğu aday ve seçmenlere gösterilir.

(3) Seçmenler oy pusulalarını öğrenci kimliğini göstererek Sandık Kurulundan alır ve gizli bir bölmede tercihini işaretledikten sonra oy pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk eder.

(4) Oy verme işlemi seçim günü saat 16:00'da tamamlanır.

Oy sayımı ve sonuçların ilanı

Madde 13 – (1) Sayım işlemi seçim günü saat 16:00'da başlar ve kamuya açık olarak Sandık Kurulunca yapılır.

(2) Seçim sonuçları, ilgili sandık kurulu tarafından ilgili seçim kuruluna bir tutanakla bildirilir.

(3) Tutanakta seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları oy sayıları belirtilir.

(4) Bölüm/EABD/YDYO/MYO Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri otk.metu.edu.tr  internet adresinde duyurulur.

(5) Seçim sonuçları tutanakla Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO Seçim Kuruluna bildirilir.

Seçim sonuçlarına itiraz

Madde 14 – (1) Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili seçim kuruluna yapılır.

(2) Seçim kurulu gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki gün içinde karara bağlar.

(3) İlgili seçim kurulu seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa, seçimler karar tarihinden itibaren en geç dört gün içinde yenilenir.

Temsilciliğin sona ermesi

Madde 15 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrenci temsilciliği sona erer.

     a) Seçildikten sonra dönem izni alınması,

     b) Adaylık koşullarının (genel not ortalaması koşulu hariç) kaybedilmesi,

     c) Kendi isteği ile temsilcilik görevinden ayrılması.

(2) Herhangi bir öğrenci temsilcisinin öğrenci temsilciliğinin sona ermesi halinde, aynı seçim esaslarına göre, ilgili kurullarda bir ay içinde seçim yapılır. Yeni seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Üst kurul seçimleri

Madde 16 – (1) YDYO Öğrenci Temsilcisi seçilen öğrenciler, öğrenci kurulu üyesi olma dışında, ayrıca Temel İngilizce Bölüm Başkanının düzenlediği bir toplantıda bir araya gelerek kendi aralarından iki temsilci seçerler. Temel İngilizce Bölüm Başkanı, bu temsilcileri, öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü Bölüm Kuruluna oy hakkı olmaksızın katılmaları için davet edebilir.

(2) Fakülte/Enstitü/MYO ve Üniversite Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönetim Kurulu seçimleri tek oturumda çok turlu olarak yapılır. Bir adayın seçilebilmesi için ilgili kurulun salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir. Bu koşul ilk iki tur sonucunda sağlanamazsa, en az oy alan aday çekilir ve seçim tekrar edilir. İki aday kaldığında, fazla oy alan aday oy sayısına bakılmaksızın seçilmiş sayılır.

(3) Her düzeyde seçilen temsilciler en geç dört gün içinde, ilgili seçim kurulu başkanının daveti üzerine ve başkanlığında toplanarak bir üst kurula katılacak temsilciyi ve yardımcısını seçerler. İlgili seçim kurulu başkanı, sonucu üst kurula bildirir ve sonuçlar otk.metu.edu.tr internet adresinde duyurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Temsilcileri Konseyi Organları

 

Görev süresi

Madde 17 – (1) Öğrenci temsilcilerinin ve kurulların görev süreleri seçim sonuçlarının ilanı ile başlar ve ilgili görev tanımına göre iki yıl sonraki seçim sonuçlarının ilanı ile sona erer. YDYO temsilcileri için bu süre bir yıldır.

YDYO Öğrenci Kurulu

Madde 18 – (1) YDYO Öğrenci Kurulu, YDYO öğrencileri içinden seçilen öğrenci temsilcilerinin oluşturduğu bir kuruldur.

(2) YDYO Öğrenci Kurulu, her yıl ilk toplantıda kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere YDYO Öğrenci Kurulu Başkanını (YDYO Öğrenci Temsilcisi) ve Başkan Yardımcısını seçer.

(3) YDYO Öğrenci Kurulu seçim sonucunu YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.                                                                                

Fakülte/Enstitü Öğrenci Kurulu

Madde 19 – (1) Fakülte/Enstitü Öğrenci Kurulu, ilgili fakültenin/enstitünün bölüm/EABD öğrenci temsilcilerinin oluşturduğu bir kuruldur.

(2) Fakülte/Enstitü Öğrenci Kurulu (üyelikleri devam edenler hariç olmak üzere), ilgili akademik yılın ilk toplantısında kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere;

     a) Fakülte/Enstitü Öğrenci Kurulu Başkanını (Fakülte/Enstitü Öğrenci Temsilcisi),

     b) Fakülte/Enstitü Öğrenci Kurulu Başkan Yardımcısını seçer.

(3) Fakülte/Enstitü Öğrenci Kurulu seçim sonuçları ilgili seçim kurulu tarafından Üniversite Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.                                                                       

Öğrenci Kurulunun görev ve sorumlulukları

Madde 20 – (1) Her düzeydeki öğrenci kurulu görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
     a) Öğrencilerle ilgili faaliyetlerde ilgili birimin öğrencilerini temsil etmek,
     b) Öğrencilerle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak, inceleme, araştırma yapmak ve öneriler geliştirmek,
     c) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini ilgili birim yönetici ve/veya yönetim organlarına iletmek,

     ç) Çalışma ve faaliyetlerini Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) ve Rektörlük ile koordineli olarak ve gerektiğinde onayını alarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek.

(2) ÖTK, görev süresinin sonunda kendi görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve takip eden öğrenci temsilciliği dönemi için yapılması tavsiye edilen faaliyetleri içeren bir rapor hazırlar. Raporu bir sonraki dönemde görev yapacak olan ÖTK’ya iletilmek üzere ve iki nüsha halinde Rektörlüğe sunar.

Öğrenci Temsilci Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısının görev ve sorumlulukları
Madde 21 – (1) Her düzeydeki öğrenci temsilci kurulu başkanı ve başkan yardımcısının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
     a) İlgili öğrenci temsilci kurulu başkanı veya başkan yardımcısı ilgili öğrenci temsilci kurulunu, gerektiğinde toplantıya çağırır, toplantıyı yönetir ve kurul kararlarının gereklerini yerine getirir,
     b) Öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü ilgili akademik kurula ilgili birim yöneticisinin daveti üzerine oy hakkı olmaksızın katılır; öğrencilerle ilgili konuların bitiminde toplantıdan ayrılır,
     c) Başkan yardımcısı, başkanın olmadığı durumlarda başkana vekalet eder,
     ç) Öğrenci temsilci kurulu başkanı, ilgili üst kurulda kendi birimini temsil eder.

ÖTK Genel Kurulu

Madde 22 – (1) ÖTK Genel Kurulu, fakülte, enstitü ve YDYO öğrenci kurulu başkanları ile MYO öğrenci temsilcisinden oluşur.

ÖTK Yönetim Kurulu

Madde 23 – (1) ÖTK Yönetim Kurulu (üyelikleri devam edenler hariç olmak üzere) ÖTK Genel Kurulu tarafından, her yıl ilk toplantıda kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus ve iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir.

(2) ÖTK Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

     a) ÖTK Başkanı,

     b) ÖTK Başkan Yardımcısı,

     c) ÖTK Genel Sekreteri,

     ç) ÖTK Saymanı,

     d) ÖTK Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu,

     e) ÖTK Dış İlişkiler Sorumlusu,

     f) ÖTK Çalışma Grupları Sorumlusu,

     g) ÖTK Eğitim Sorumlusu,

     ğ) ÖTK Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu.

(3) ÖTK Genel Kurulunda bu görevleri üstlenmek üzere yeterli sayıda temsilci bulunmaması durumunda sadece Başkan, Genel Sekreter, Sayman, Eğitim Sorumlusu ile Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu seçilir.

ÖTK Denetleme Kurulu

Madde 24 – (1) ÖTK Denetleme Kurulu,  bir başkan ve iki üyeden oluşan ve iki yıl için görev yapmak üzere ÖTK Genel Kurulu tarafından salt çoğunlukla seçilen bir kuruldur.

(2) Denetleme Kurulu üyeleri, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan ÖTK Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.

(3) Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun ilgili mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını denetler ve yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğe ve ÖTK Genel Kurulunu bilgilendirir.

ÖTK seçim sonuçları

Madde 25 – (1) Üniversite Seçim Kurulu, ÖTK seçim sonucunu Rektörlük Makamına yazılı olarak bildirir.

Toplantı ilkeleri

Madde 26 – (1) Her düzeydeki kurulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(2) Her düzeydeki kurul toplantı kararlarında, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu gerekir.

(3) Her düzeydeki kurul toplantılarında tutanak tutularak alınan kararlar kayda geçirilir. Kararlar üyeler tarafından imzalanır. Tutanaklar ve hazırlanacak bütün raporlar üniversite kamuoyuna açıktır.

Bütçe

Madde 27 – (1) ÖTK’nın ihtiyaçları için gerekli bütçe Rektörlük tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Kuzey Kıbrıs Kampusu

Madde 28 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük
Madde 29 – (1) Bu yönerge ODTÜ Senatosu tarafından onaylandığı tarihte (01/09/2014) yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 30 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/06/2021 - 15:04