BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunmasına, tedavisine, sağlık konusunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmesine ve sağlık raporlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İngilizce Hazırlık sınıfı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) GSS: Genel Sağlık Sigortası,

b) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi fakülte/ enstitü/ yüksekokul yönetim kurullarını,

c) Kampus: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara kampusunu,

ç) Sağlık Merkezi/ SRM: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara kampusu Sağlık ve Rehberlik Merkezini,

d) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Yönerge: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Sigortası, Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi Giderleri

 

Sağlık sigortası

MADDE 5 – (1) TC uyruklu öğrenciler GSS’ye kayıtlı olmak zorundadır.

(2) Uluslararası öğrenciler, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi çerçevesinde öğrenim gördükleri süre içinde GSS primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar.

(3) Kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğrenim gören uluslararası öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46ncı ve 47nci maddeleri çerçevesinde yükseköğretim kurumları bütçelerinden karşılanır.

(4) Yukarıda belirtilen öğrenciler dışında kalan tüm uluslararası öğrencilerin özel sağlık sigortası yaptırması zorunludur.

(5) Uluslararası öğrenciler GSS kapsamına girene kadar özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

 

SRM

MADDE 6 – (1) Öğrenciler sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak SRM’ye başvurabilirler. Öğrencilerin olanaklar dahilinde SRM’de tetkik ve tedavileri yapılır.

(2) SRM gerekli gördüğü hallerde öğrencileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirebilir.

(3) SRM, toplum sağlığının korunması amacıyla, gerekli gördüğü tedbirleri alabilir, öğrencilere bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli ilaç ve aşılama işlemlerini ücretsiz yapabilir.

 

Diğer sağlık kuruluşları

MADDE 7 – (1) Öğrenciler sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak sağlık kuruluşlarına başvurabilir.

 

Tedavi giderleri

MADDE 8 - (1) Öğrencilerin sağlık giderlerine ilişkin uygulamalar Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Raporları

 

Öğrencilerin SRM’de muayene, tetkik ve tedavi amacıyla bulunduğunun belgelenmesi

Madde 9 – (1) Öğrencilerin isteği üzerine SRM tarafından öğrenci muayene belgesi düzenlenir.

(2) Bu belge durum bildirir rapor niteliğinde olup üzerinde öğrencinin hangi gün ve saatler arasında SRM’de muayene, tetkik ve tedavi gördüğü belirtilir.

(3) Belge SRM tarafından ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına iletilir.

(4) Muayene belgesinin, devamsızlık için mazeret olarak değerlendirilmesi hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

a) Temel İngilizce Bölümü öğrencileri için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

b) Diğer programların öğrencileri için ilgili öğretim üyesi veya ilgili akademik birim takdir yetkisini kullanır.

 

Raporların geçerliği

MADDE 10 – (1) SRM tarafından düzenlenen raporlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerlidir.

(2) Öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları, raporun bitiminden sonra en fazla beş işgünü içinde SRM’ye teslim ederler.

 

Raporlar üzerinde yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) SRM tarafından kayda alınan raporların birer örneği SRM tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrencinin rapor bilgisi ilgili Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ilgili öğretim elemanlarına duyurulur.

(3) Sağlık raporunun, devamsızlık ve girilemeyen sınavlar için mazeret olarak değerlendirilmesi hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

a) Temel İngilizce Bölümü öğrencileri için YDYO tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

b) Lisansüstü öğrenciler için Enstitü Müdürlükleri tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

c) Diğer programların öğrencileri için sağlık raporu devamsızlık için mazeret olarak kabul edilir. Raporlu olunan süre içinde girilemeyen sınavların telafisinin nasıl gerçekleştirileceği ilgili öğretim üyesinin takdirindedir.

(4) Yarıyıl sonu sınavı tarihinde geçerli raporu olan öğrenci için ilgili yönetmelikte belirtilen (I) notu ile ilgili kurallar uygulanır.

(5) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı verilmez.

 

Sağlık nedeni ile yarıyıl izni alınması

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeni ile yarıyıl veya yarıyıllar için izinli sayılması ilgili yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde mümkündür.

(2) Sağlık nedeni ile yarıyıl izni almak isteyen öğrenci, başvuru dilekçesine sağlık raporunu ekleyerek ilgili Bölüm/Anabilim Dalı başkanlığına sunar.

(3) Sağlık nedeni ile istenen yarıyıl izninin değerlendirilebilmesi için sağlık raporunun, dönemin 1/3’ ünü kapsaması gerekir.

(4) Yarıyıl izni başvurularında, SRM öğrencinin belirtilen sağlık sorunu nedeniyle SRM’ye başvurusunun bulunup bulunmadığı, başvurusu varsa tarihleri ve yarıyıl izni hakkındaki görüşlerini ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına iletir.

(5) Yarıyıl izni başvurularında SRM görüşü alınır. Takdir ilgili yönetmelik çerçevesinde ilgili Yönetim Kuruluna aittir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 13 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 18.11.2002 tarih ve 24940 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 22.4.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
06/03/2024 - 11:44