BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisansüstü programlarına yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenler.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisansüstü programlarına yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıtları, ODTÜ’nün lisansüstü eğitim öğretimine ilişkin yönetmelik ve yönergelerinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. 

 

Tanımlar

Madde 4-  (1) Bu yönergede geçen,

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) EABD: Enstitü anabilim dalını,

c) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

ç) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,

d) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,

e) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,

f)  Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

g) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

ı)  Üniversite Yönetim Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme

 

Başvuru koşulları

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen kapsamdaki adaylar lisansüstü programlara kabul edilebilir.

a) Yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına, bir üniversitenin lisans programından mezun ya da son sınıfında olanlar,

b) Doktora programlarına, bir üniversitenin tezli yüksek lisans programından mezun ya da programı tamamlama aşamasında olanlar.

 

Değerlendirme ölçütleri 

Madde 6- (1) Adayların değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınır.

a) Lisans/lisansüstü mezuniyet genel not ortalaması ve not çizelgesi,

b) Özgeçmiş (yayınlar, ödüller, akademik ve profesyonel deneyim ve benzeri),

c) ALES, GRE, GMAT ve benzeri sınav sonucu,

ç) İngilizce yeterlik belgesi,

d) İlgili EABD tarafından yapılan yazılı/sözlü sınav,

e) Referans mektubu,

f)  Niyet mektubu,

g) İlgili EABD tarafından istenen diğer belgeler (portfolyo ve benzeri),

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınan lisansüstü programlara başvuru ile ilgili ALES sınavının geçerlik süresi üç yıldır; GRE ve GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır.

(3) Adaylar, başvuru sırasında Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ulusal/uluslararası İngilizce yeterlik belgesini sunmak zorundadır.

(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.

 

Başvuru tarihleri 

Madde 7- (1) Başvuru tarihleri Akademik Takvimde ilan edilir.

 

Başvuru süreci

Madde 8- (1) Adayların, başvuru duyurusunda belirtilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne sunmaları gerekir.

(2)  Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Değerlendirme ve sonuçların açıklanması

Madde 9-  (1) Adayların başvuruları, ilgili EABD tarafından değerlendirilir.

(2)  Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde sonuçlandırılır;

a)Kabul: Tüm başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, EABD tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar programa doğrudan kabul edilebilir.

b)Bilimsel hazırlık programına kabul:  Tüm başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, mezun oldukları lisans programından farklı bir lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyum sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programına kabul edilebilir. Bu kapsamda kabul edilen adaylar “Bilimsel Hazırlık” programında önerilen dersleri alırlar.

c) Koşullu kabul:  Başvuru koşulları içinde yer alan ALES veya GRE/GMAT belgesi eksik olan adaylar (Yükseköğretim Kurulu tarafından hükümetler arası veya kültürler arası anlaşmalar çerçevesinde yerleştirilen adaylar dahil) ilgili EABD’nin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara “koşullu” olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, öğrenim ücretini ödeyerek lisansüstü programlardan en fazla iki ders alabilirler ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla ders sayısı artırılabilir.

ç) Ret: EABD tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yetersiz bulunan adaylar programa kabul edilmez.

(3) İlgili EABD tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kuruluna sunulur.

(4) Değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

(5)Lisansüstü programlara kabul edilen adaylara ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir. Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.

 

Programlara devam koşulları

Madde 10- (1) Programa kabul edilen adayların programa devam koşulları aşağıdaki gibidir;

a) Kabul: Bu adayların programa devam koşulları Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği gibidir.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul: Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenciler ilgili lisansüstü programa başlama hakkı kazanır. Bilimsel hazırlık programı başarı koşulları Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği gibidir.

c) Koşullu kabul

i) Bu adayların ilk dönem sonunda ilgili programa kesin kabul alabilmeleri için kayıt oldukları derslerden en az BB notu almaları gerekir.

ii) Derslerden başarı koşulunu sağlayan adaylardan eksik olan ALES, GRE/GMAT belgesi, ilgili EABD’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla istenmeyebilir.

iii) Başarı koşulunu sağlayan adayların kesin kabul ve ders sayım işlemleri ilgili EABD’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

iv) Başarı koşulunu sağlayamayan adaylar, GRE/GMAT/ALES koşulunu sağlasa bile lisansüstü programa başlayamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kayıtlar

Madde 11- (1) Lisansüstü programlara yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk dönemlerinde kayıt yaptırmaları zorunludur. Aksi durumda kayıt haklarını kaybederler.

(2) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek uluslararası öğrenci statüsünde olmaları gerekir.

(3) Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.

(4) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerden, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek belgelemeleri istenebilir.

 

Öğrenim ücreti 

Madde 12- (1) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen temel esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

Burs ve yardımlar

Madde 13- (1) Yurt dışından kabul edilen öğrencilere öğrenim ve/veya yurt ücretinden indirim/muafiyet, yemek bursu ve benzeri desteklerin verilmesine ilişkin esaslar mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Sağlık sigortası

Madde 14- (1) Lisansüstü programlara yurt dışından kabul edilen öğrencilerden, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayanların sağlık sigortası yaptırmaları önerilir.

 

Kuzey Kıbrıs Kampusu 

Madde 15- (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Yürürlük 

Madde 16- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 20 Mayıs 2014  tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme 
Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
19/01/2024 - 10:18