Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında son yarıyılına kayıtlı öğrencilerin bütünleme sınavları ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında son yarıyılına kayıtlı öğrencilerin bütünleme sınavları ile ilgili hükümleri kapsar.

(2) Bir öğrenci,  kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde, kayıtlı olduğu programın müfredatında bulunan tüm derslerini tamamlıyor ve  önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son yarıyıl öğrencisi sayılır.

 

Bütünleme Sınavı Koşulları

MADDE 3- (1) Son yarıyılında bulunan öğrenciler son iki yarıyılda not ortalamalarına katılan kredili en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya kredisiz en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere veya son yarıyılında (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilere son yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarına kadar kullanılmak üzere bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Bütünleme sınavı final sınavı olan dersler için uygulanır.

(3) Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için bütünleme sınavı uygulanmaz. Bu kapsamdaki dersler ilgili bölüm/ EABD tarafından belirlenerek ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(4) Bütünleme sınavına, yarıyıl harf notu FF, FD veya U olup ilgili dersin yarıyıl sonu (final) sınavına giren veya yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava girmeyen öğrenciler girebilir.

(5) NA notu alınan dersler için bütünleme sınavı verilmez. Derse devam ve derse devamın yarıyıl sonu harf notuna katkısı; yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ve NA notuna ilişkin koşullar, öğretim elemanları tarafından ilgili dönemin derslerinin başlangıcında yazılı ve sözlü olarak (ders izlencesinde, METU-online ortamında vb.) öğrencilere duyurulur.

(6)  Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı verilmez.

 

Bütünleme Sınav Başvurusu

MADDE 4- (1) Bütünleme sınavı için durumları uyan öğrenciler yarıyıl sonu harf notları ilan edildikten sonra bir hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim üyelerine hangi derslerden bütünleme sınavı verileceğini bildirir.

 

Bütünleme Sınav Notu

MADDE 5- (1) Bütünleme sınav notu yarıyıl sonu (final) sınavı notu yerine geçer. 

(2) Ders izlencesinde belirtildiği şekilde öğrencinin ara sınav, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı, ders ve uygulamalara devamı ile bütünleme sınavında aldığı not göz önünde bulundurularak öğrencinin bütünleme sınavı sonrasındaki harf notu belirlenir.

 

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Üniversite Senatosu tarafından 09.05.2017 tarihinde onaylanan bu Yönerge 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı II. yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/06/2021 - 13:57