Madde 1: Amaç

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, birinci öğretim programlarına değişik nedenlerle katılamayan öğrencilere, ilgili alanda bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırarak var olan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir. 

 

Madde 2: Programın Açılması

İkinci öğretim kapsamında tezsiz yüksek lisans programı açılmasına, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu karar verir. 

 

Madde 3: Program Süresi ve Ders Yükü

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Bu programı tamamlama süresi en fazla üç yarıyıldır. 

 

Madde 4: Başvuru ve Kabul Koşulları

İkinci öğretim yüksek lisans programlarına kabul koşulları, üniversitenin birinci öğretim yüksek lisans programları koşullarıyla aynıdır. Bu programlara yapılan başvurular ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nca değerlendirilir. 

 

Madde 5: Başarı ve Mezuniyet

İkinci öğretim yüksek lisans programlarında başarı ve mezuniyet koşulları, üniversitenin birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarıyla aynıdır.

 

Madde 6: Öğretim Ücretleri

İkinci öğretim yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini üniversitenin duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar. 

 

Madde 7: Özel Öğrencilik

İkinci öğretim yüksek lisans programlarındaki dersler özel öğrenci statüsünde alınabilir. Özel öğrenci statüsünde ders alabilmek için, belirlenen tarihlerde birinci öğretim özel öğrencilerinden alınan başvuru ücreti yatırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurulur. Başvurular ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Kabul edilen başvuru sahipleri almayı planladıkları ders(ler)i, ikinci öğretim ücretini yatırmak koşuluyla alabilirler.

Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler ileride ilgili yüksek lisans programına kabul edilmek üzere başvurabilirler. Bu çerçevede programa kabul edilen öğrencilerin son dört dönemde ikinci öğretim özel öğrenci statüsünde aldıkları ve başarılı oldukları (BB ve üstü) dersler sayılabilir.

 

Madde 8: Programlar Arası Geçiş

İkinci öğretim programlarında açılan dersleri ancak ikinci öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler ya da ikinci öğretim özel öğrencileri alabilirler. İkinci öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler birinci öğretim programlarında açılan dersleri alamazlar.

Birinci öğretim programından ikinci öğretim programına geçiş yapılabilir. Başvurular başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilir. İkinci öğretim programlarına kabul edilen öğrenciler son dört dönem içerisinde birinci öğretim programlarından aldıkları eşdeğer derslerden en fazla ikisini saydırabilirler. Öğrencinin aldığı diğer başarılı dersler NI statüsüyle tanımlanır.

Bir ikinci öğretim programından başka bir ikinci öğretim programına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve kabul edilebilecek öğrencilerin programına sayılacak dersleri belirlenir. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına geçiş yapılamaz. 

 

Madde 9: İzin

Programa kabul edilen öğrencilerin izin durumları üniversitenin birinci öğretim yüksek lisans programları ile aynıdır. 

 

Madde 10:

Bu yönergede belirtilmemiş konularda ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği geçerlidir. 

 

Madde 11: Yürürlük Tarihi

Bu yönerge Üniversite Senatosunca 27.09.2016 tarihinde kabul edilmiştir.

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/01/2024 - 13:29