BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yürütülen çift ana dal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yürütülen çift ana dal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile çift ana dal programı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin çift ana dal programlarını düzenleyen maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Ana dal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek ODTÜ’de kayıtlı oldukları lisans programını, 

b) Çift ana dal: Kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu lisans programına ek olarak ODTÜ’de kayıtlı oldukları ikinci bir lisans programını,

c) İlgili fakülte kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Kurullarını,

ç) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurullarını,

d) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

ğ) Yönetmelik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Çift ana dal programı

MADDE 5 (1)  Çift ana dal programı öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal programından bağımsız bir lisans programıdır. 

(2) Bir çift ana dal programı, ilgili bölüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi, ve Senatonun kararı ile açılır.

(3) Çift ana dal programının müfredatı, bölümün ana dal programının tüm derslerini kapsar.

(4) Çift ana dal programı ile öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal programı arasında ortak veya eşdeğer dersler olabilir.

(5) Çift ana dal programında, ana dal programı ile ortak veya eşdeğer olan dersler hariç olmak üzere, otuz altı krediden az olmamak kaydı ile en az oniki ders alınması zorunludur.

(6) Çift ana dal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve intibak konularında ana dal programlarında kullanılan esaslar geçerlidir.

(7) Ana dal programına ek olarak sadece bir çift ana dal ve eş zamanlı olarak çift ana dal programından farklı bir yan dal programı izlenebilir.

Kontenjanlar

MADDE 6 – (1) Kontenjanlar, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Kontenjanlar akademik yıl bazında belirlenir. Başvurulara göre yarıyıllar arasında dağılımı düzenlenebilir.

Programa başvuru ve koşullar

MADDE 7 – (1)  Çift ana dal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ÖİDB’ye yapılır.

(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal ve/veya yan dal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

(4) Öğrencinin çift ana dal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması,

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta, başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması,

c) Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılın başında olması,

ç) İlgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bu yönergede belirtilen başvuru ve değerlendirme koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilanda belirtilir.

(5) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

(6) Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Sonbahar yarıyılı başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

Ön değerlendirme

MADDE 8(1) Başvurular bu yönergedeki koşullar çerçevesinde ÖİDB tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.  Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme, programa kabul ve ders sayımı

MADDE 9 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ÖİDB tarafından ilgili fakülteye iletilir.

(2) Aynı yarıyılda yatay geçiş, çift ana dal ve/veya yan dal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal ve/veya yan dal programlarına yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurular, başvurulan çift ana dal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır. 

(4) Çift ana dal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin ana dal ve/veya yan dal programında almış olduğu dersler çift ana dal programına sayılabilir. Ders sayım işleminde;

a) intibak formu düzenlenir,

b) intibak formunda öğrencinin ana dal ve/veya yan dal programında almış olduğu veya muaf olduğu derslerden çift ana dal programına sayılacak olanlar belirtilir,

c) programa sayılan dersler öğrencinin çift ana dal programı not ortalaması hesaplamalarına katılır.

Başvuru sonuçlarının açıklanması

MADDE 10 – (1) Başvurulara ait ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları ÖİDB tarafından ilan edilir.

Kayıt

MADDE 11 (1) Öğrenciler kabul edildiği çift ana dal ya da yan dal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler çift ana dal programına kabul edildikleri ilk yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(3) Öğrencilerin ana dal ve çift ana dal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.

(4) Her iki program için alınan ortak derslere kayıt ve ders saydırma işlemleri hem ana dal hem de çift ana dal programları için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Ders yükü

MADDE 12 - (1) Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin ana dal ve çift ana dal programındaki azami ders yükü ve ders yükü artırma koşulları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin bir yarıyılda ana dal ve çift ana dal programında kayıt yaptırabilecekleri toplam kredili ders sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Ana dal genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciler için ana dal programının azami ders yükünün dört fazlasıdır.

b) Ana dal genel not ortalaması 2,00 – 2,49 arasında olan öğrenciler için ana dal programının azami ders yükünün üç fazlasıdır.

c) Ana dal ve çift ana dal programının ortak dersleri, ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

Dersten çekilme

MADDE 13 (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler.

a) Aynı yarıyıl içinde çift ana dal ve ana dal programlarından en çok birer dersten çekilme işlemi yapılabilir.

b) Çift ana dal ve ana dal programının ortak bir dersinden çekilme işlemi her iki program için uygulanır. Ortak dersler tek bir ders olarak değerlendirilir.

c) Çift ana dal ve ana dal programlarında kayıtlı olunan kredili toplam ders sayısının üçün altına düşmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

Başarı ve mezuniyet koşulları

MADDE 14 – (1) Çift ana dal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre belirlenir.

(2) Çift ana dal programı öğrencileri sadece ana dal programında başarı sıralamasına alınır.

(3) Çift ana dal programını izleyen öğrencilere ana dal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda ana dal programlarına ait lisans diplomaları verilir.

(4) Çift ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, ana dal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift ana dal programının lisans diploması verilmez.

(5) Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift ana dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift ana dal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre içinde çift ana dal programından mezun olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(6) Ana dal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift ana dal programına azami süre içinde kayıt yaptıran öğrencilerin katkı payı ödemelerine ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Anadal ve çift ana dal programları stajları, bölümlerarası karşılıklı anlaşma çerçevesinde yürütülür.

(8) Çift ana dal programından ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı yarıyıla kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift ana dal verilen bölümce yan dal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yan dal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yan dal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, ilgili yan dal programına başvuru hakkı tanınır.

(9) Çift ana dal programı için ayrı karne ve ayrı not çizelgesi düzenlenir. Çift ana dal not çizelgesinde çift ana dal programının tüm dersleri yer alır.

(10) İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir.

Programdan geçici veya sürekli ayrılma

MADDE 15 - (1)  Öğrenci çift ana dal programını kendi isteği ile bırakabilir.

(2)  Çift ana dal veya yan dal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift ana dal veya yan dal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.

(3) Çift ana dal programındaki öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift ana dal programı izlediği bölümün ana dal programına yatay geçiş yapamaz.

(4)  Ana dal programında akademik sebepler haricinde bir nedenle izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift ana dal programında da izinli sayılır.  Ancak ana dal programından mezun olan ve çift ana dal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

(5) Çift ana dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi akademik nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift ana dal programı veren bölümün önerisi ve çift ana dal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.

(6)  Çift ana dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, çift ana dal programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden çift ana dal programlarına başvurabilir.

(7)  Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar çift ana dal programından izinli sayılır. 

(8)  Öğrenci çift ana dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift ana dal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörlük

MADDE 16 – (1) Çift ana dal programı olan bölüm başkanlıkları, öğretim elemanları arasından bir çift ana dal programı koordinatörü atar.

(2) Koordinatörün işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çift ana dal programına kayıtlı olan öğrencilere akademik danışmanlık yapmak,

b) Çift ana dal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öğrencilerin ana dal lisans programı akademik danışmanları ile iletişim ve işbirliğinde bulunmak.

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 17 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen çift ana dal lisans programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1. Bu yönergenin 7. maddesinin 4-b bendi, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminden itibaren çift ana dal başvurusu yapan öğrencilere uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. Bu yönergenin 7. maddesinin 4-c bendinde belirtilen programa başvuru için belirtilen azami süre sınırı, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminden itibaren çift ana dal başvurusu yapan öğrencilere uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından 12.2.2013 tarihinde kabul edilmiştir ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 19 – (1)  Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Açıklama:

1- Yönergenin 7. maddesinin 4. fıkrasındaki değişiklikler ile 1. ve 2. Geçici maddeler Üniversite Senatosunun 1.7.2014 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.

2- Yönergenin 14. maddesinin 5. ve 6. fıkraları, Üniversite Senatosunun 24.5.2016 tarihli kararı ile değiştirilmiştir.

3- Yönergenin 15. maddesinin 9. fıkrası Üniversite Senatosunun 24.5.2016 tarihli kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/06/2022 - 15:48