BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından başarıyla mezun olup,  ÖSYM tarafından dikey geçiş sınavı (DGS) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere uygulanacak esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Orta Doğu Teknik  Üniversitesi lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile yerleştirilen öğrencilere ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19/2/2002 tarih ve 24676  Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarını,

b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik  Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

f) Yönetmelik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetmeliklerini,

g) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yerleştirme ve Kayıtla İlgili Esaslar

 

Yerleştirme

MADDE 5- (1) Üniversiteye yerleştirme işlemleri, YÖK tarafından ilgili yönetmelikler ile belirlenen kontenjanlar, başvuru koşulları ve başvuru süreci kuralları çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan DGS sınav sonuçlarına göre merkezi sistemle yapılır.

 

Öğretim dili

MADDE 6-(1) ODTÜ’nün lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir. Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Yerleştirilen öğrencilerinin lisans programlarına kayıtları İngilizce yeterlikleri belgelendikten sonra yapılır.

(3) Yerleştirilen öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve TİB Hazırlık Sınıfında öğretim, yürürlükteki “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

 

Üniversiteye Kayıt

MADDE 7 - (1) DGS ile yerleştirilen öğrencilerin Üniversiteye kayıtları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği tarihlerde ODTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

 

Lisans öğrenimi

MADDE 8 - (1) İngilizce dil yeterliğini belgeleyerek lisans programına başlamaya hak kazanan öğrencilerin mezun oldukları ön lisans programında aldıkları derslerden hangilerinin geçiş yaptıkları programdaki derslere karşılık sayılacağı, bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.

(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

 (6) DGS ile yerleştirilen öğrenciler, lisans eğitim ve öğretimleri sırasında “ODTÜ Lisans Eğitim ve  Öğretim Yönetmeliği"ne tabi olurlar.

 

Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/01/2024 - 13:27