ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim öğretim imkanlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yazokulu eğitim öğretimi ve uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14 ve Ek 26 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) İlgili kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,
b) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,
c) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amacı ve 
Yaz Okulunda Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar 

Yaz okulunun amacı 
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi.
b) Lisansüstü programlarda, yurt dışından gelecek öğretim üyelerini de istihdam etmek suretiyle, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi. 
c) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlanması.
ç) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması. 
d) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması.
e) Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin artırılması.      

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Derslerin açılması
MADDE 7 – (1) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenemez.
(2) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Yaz okulunda ders ve/veya gruplarının açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, lisans derslerinde en az beş, lisansüstü derslerde en az üç olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli yönetim kurulu kararı gerekir. 
(4) Lisansüstü programlarda teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunun süresi, yaz okulu dönem sonu sınavları dahil olmak üzere en az altı haftadır.
(2) Yaz okulu dönemleri azami eğitim öğretim süresinin dışındadır.

Kayıt
MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda bir öğrenci en çok iki ders alabilir. 
(2) Sınamalı durumda olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz okulunda alamaz. 
(3) Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. 

Dönem sonu değerlendirmesi
MADDE 10 – (1) Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır. 
(2) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.
(3) Yaz Okulunda alınan notlar transcriptlerde Yaz Okulu dönemi olarak gösterilir. 
(4) İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu sonunda mezun olabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 12 – (1) 11/4/1991 tarihli ve 20842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Kampusu 
MADDE 13 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 28.3.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/06/2021 - 13:56