BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik olarak bilgilenmelerini sağlamaktır. 

(2) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yürütülen yandal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yürütülen yandal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile yandal programı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Anadal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek ODTÜ’de kayıtlı oldukları lisans programını, 

b) Yandal: Kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu lisans programına ek olarak ODTÜ’de kayıtlı oldukları yandal programını,

c) İlgili fakülte kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Kurullarını,

ç) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurullarını,

d) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

ğ) Yönetmelik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Yandal programı

MADDE 5 (1)  Yandal programı öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından bağımsız bir programdır. 

(2) Bir yandal programı, ilgili bölüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senatonun kararı  ile açılır.

(3) Yandal programı on sekiz krediden az olmamak kaydı ile en az altı dersten oluşur.

(4) Yandal programı ile öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı arasında ortak veya eşdeğer dersler olabilir.

(5) Yandal programında, anadal programı ile ortak veya eşdeğer olan dersler hariç olmak üzere toplam on iki krediden az olmamak kaydı ile en az dört ders alınması zorunludur.

(6) Yandal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve intibak konularında anadal programlarında kullanılan esaslar geçerlidir.

(7) Anadal programına ek olarak sadece bir çift anadal ve eş zamanlı olarak çift anadal programından farklı bir yandal programı izlenebilir.

Kontenjanlar

MADDE 6 – (1) Kontenjanlar, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Kontenjanlar akademik yıl bazında belirlenir. Başvurulara göre yarıyıllar arasında dağılımı düzenlenebilir.

Programa başvuru ve koşullar

MADDE 7 – (1)  Yandal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ÖİDB’ye yapılır.

(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal ve/veya yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

(4) Öğrencinin yandal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması,

b) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında olması,

c) İlgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bu yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilanda yer alır.

(5) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

(6) Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Güz yarıyılı başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

Ön değerlendirme

MADDE 8(1) Başvurular bu yönergedeki koşullar çerçevesinde ÖİDB tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.  Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme, programa kabul ve ders sayımı

MADDE 9 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ÖİDB tarafından ilgili fakülteye iletilir.

(2) Aynı yarıyılda yatay geçiş, çift anadal ve/veya yandal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift anadal ve/veya yandal programlarına yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurular, başvurulan yandal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır.

(4) Yandal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin anadal ve/veya çift anadal programında almış olduğu dersler yandal programına sayılabilir. Ders sayım işleminde;

a) İntibak formu düzenlenir,

b) İntibak formunda öğrencinin anadal ve/veya çift anadal programında almış olduğu veya muaf olduğu derslerden yandal programına sayılacak olanlar belirtilir,

c) Programa sayılan dersler öğrencinin yandal programı not ortalaması hesaplamalarına katılır.

Başvuru sonuçlarının açıklanması

MADDE 10 – (1) Başvurulara ait ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları ÖİDB tarafından ilan edilir.

Kayıt

MADDE 11 (1) Öğrenciler kabul edildiği çift anadal ya da yandal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler yandal programına kabul edildikleri ilk yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kayıt yaptırmadıkları takdirde programdan ÖİDB tarafından ilişikleri kesilir.

(3) Öğrencilerin anadal ve yandal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.

(4) Her iki program için alınan ortak derslere kayıt ve ders saydırma işlemleri hem anadal hem de yandal programları için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Önkoşul Dersleri

MADDE 12 - (1) Yandal programını izleyen öğrenciler programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır.

(2) Önkoşul dersleri daha önce anadal programında alınmadı ise yandal programında NI statüsünde alınır ve bu dersler yandal not çizelgesinde yer alır.

Ders yükü

MADDE 13 - (1) Yandal programına kayıtlı öğrencilerin anadal ve yandal programındaki azami ders yükü ve ders yükü artırma koşulları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin bir yarıyılda anadal ve yandal programında kayıt yaptırabilecekleri toplam kredili ders sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Anadal genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciler için anadal programının azami ders yükünün dört fazlasıdır.

b) Anadal genel not ortalaması 2,00 – 2,49 arasında olan öğrenciler için anadal programının azami ders yükünün üç fazlasıdır.

c) Anadal ve yandal programının ortak dersleri, ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

Dersten çekilme

MADDE 14 (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler.

a) Aynı yarıyıl içinde yandal ve anadal programlarından en çok birer dersten çekilme işlemi yapılabilir.

b) Yandal ve anadal programının ortak bir dersinden çekilme işlemi her iki program için uygulanır. Ortak dersler tek bir ders olarak değerlendirilir.

c) Yandal ve anadal programlarında kayıtlı olunan kredili toplam ders sayısı üç dersin altına düşmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.

Başarı ve mezuniyet koşulları

MADDE 15 – (1) Yandal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre belirlenir.

(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 1,00 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(3) Yandal programı öğrencileri sadece anadal programında başarı sıralamasına alınır.

(4) Yandal programını izleyen öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programlarına ait lisans diplomaları verilir.

(5) Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden yandal programının sertifikası verilmez.

(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda yandal programının derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(7) Öğrenciler ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, anadal programına kayıt yaptırdıkları tarih göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek Lisans programına kayıt oldukları takdirde, ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren fakülte yönetim kurulu yetkilidir.

(8) Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.

(9) Yandal programı için ayrı karne ve ayrı not çizelgesi düzenlenir. Yandal not çizelgesinde yandal programının tüm dersleri yer alır.

(10) İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir.

(11) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Programdan geçici veya sürekli ayrılma

MADDE 16 - (1)  Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

(2)  Çift anadal veya yandal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal veya yandal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.

(3) Yandal programındaki öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan yandal programı izlediği bölümün anadal programına yatay geçiş yapamaz.

(4) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.  Ancak anadal programından mezun olan ve yandal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

(5) Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.

(6) Yandal programında, izin almadan üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci, yandal programına devam hakkını kaybeder ve programdan ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden yandal programlarına başvurabilir.

(7) Anadal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, anadal genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar yandal programından izinli sayılır.

(8) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(9) Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin yan  dal programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörlük

MADDE 17 – (1) Yandal programı olan bölüm başkanlıkları, öğretim elemanları arasından bir yandal programı koordinatörü atar.

(2) Koordinatörün işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yandal programına kayıtlı olan öğrencilere akademik danışmanlık yapmak,

b) Yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öğrencilerin anadal lisans programı akademik danışmanları ile iletişim ve işbirliğinde bulunmak.

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 18 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen yandal programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. Bu yönergenin 7. maddesinin 4-b bendinde belirtilen programa başvuru için belirtilen azami süre sınırı, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminden itibaren yandal başvurusu yapan öğrencilere uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından 26/10/2023 tarihinde kabul edilmiştir ve 2023 - 2024 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başından geçerli olmak üzere yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 20 – (1)  Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Açıklama:

1) Yönergenin 15. maddesinin 2. fıkrası Üniversite Senatosunun 26/10/2023 tarihli kararı ile değiştirilmiştir.  

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
26/02/2024 - 11:34