BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden İngilizce yeterlik seviyeleri Üniversitedeki dersleri takip edebilecek seviyede olmayanlar için sunulan İngilizce eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Birimi tarafından yürütülen hazırlık sınıfı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, İYS ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerinin düzenlendiği takvimi,

b) Beklemeli öğrenci: Hazırlık sınıfında devamsızlık/başarısızlık nedeni ile programa devam hakkını kaybedenlerin azami süre sonuna kadar bulunduğu statüyü,

c) Çevrim içi öğrenim (e-öğrenim): Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla çevrim içi öğrenme faaliyetini,

ç) Eğitim-öğretim yılı: Her biri en az on altı haftadan oluşan iki yarıyılı,

d) Hazırlık sınıfı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Temel İngilizce Birimi hazırlık sınıfını,

e) İYS: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

f) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

g) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

j) Seviye: Öğrencinin seviye belirleme sınavında aldığı sonuca göre Temel İngilizce Biriminde yerleştiği seviyeyi,

k) Seviye Belirleme Sınavı (SBS): Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirleyen sınavı,

l) TİB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Temel İngilizce Birimini,

m) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

n) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

o) YDYO Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Akademik kurullar

MADDE 5 – (1) TİB hazırlık sınıfıyla ilgili olarak oluşturulan akademik kurullardan;

a) TİB Kurulu; ilgili bölüm başkan yardımcısı ve birim danışmanlarından oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kararları alır. Bu kararlar YDYO Kurulu ve/veya Senatonun onayına sunulur.

b) TİB Akademik Kurulu; TİB'de tam zamanlı çalışan öğretim elemanlarından oluşur. Kurul başkanı TİB başkan yardımcısıdır. Kurul, hazırlık sınıfındaki eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve önerilerde bulunur.

 

Öğretim dili ve İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, YDYO tarafından hazırlanan ve uygulanan İYS ile belirlenir. Lisans öğrencileri için İYS'de başarı notu 100 üzerinden en az 59,50'dir. İYS'de başarılı olan öğrenciler, yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler. 59,49 ve altında puan alan öğrenciler, seviyelerine bağlı olarak değişik seviyelerde zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. Lisans programları bazında İYS başarı notuna dair farklılıklar, Senato tarafından belirlenen İYS eş değerlik tablosunda belirtilir. İlgili eğitim-öğretim yılında verilen İYS ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

a) İYS I: Her eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavıdır. ODTÜ'ye yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin, sene tekrarı yapan öğrencilerin ve beklemeli statüde olanların bu sınava girme hakkı vardır. Hazırlık sınıfından muaf olarak lisans programlarına başlamak isteyen öğrenciler, Senato tarafından belirlenen İYS eş değerlik tablosundaki sınavlardan biri ile İngilizce yeterlik düzeylerini belgeleyememeleri durumunda, bu sınava girmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

 

b) İYS II: Her eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavıdır. Bu sınava, hazırlık sınıfına güz yarıyılında orta seviye ve üst seviyeye kayıtlı olup derse devam koşulunu sağlayan ve TİB Kurallar ve İşleyiş Esaslarında tanımlanmış olan dönem sonu toplam başarı notunu elde etmiş öğrencilerin girme hakkı vardır.

c) İYS III: Her eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavıdır. Hazırlık sınıfında 102, 202, 302, 402, 502 derslerine bahar yarıyılında kayıtlı olup derse devam koşulunu sağlayan ve eğitim-öğretim yılı sonunda notu 64,50-100 arasında (yıl sonu harf notu EE) olan öğrencilerin bu sınava girme hakkı vardır.

ç) İYS IV: Her eğitim-öğretim yılı yaz okulu sonunda verilen İngilizce yeterlik sınavıdır. Yaz okuluna kayıt ve devam gereklerini sağlamış olan öğrencilerin katılma hakkı vardır.

d) Bir eğitim-öğretim yılında verilecek olan İYS sayısı, YDYO Kurulu tarafından belirlenir.

(2) İYS’de başarılı olanlar, yerleştirildikleri lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(3) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez.

(4) İYS sonuçlarına yapılacak itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden üç iş günü içerisinde YDYO'ya yapılır. İtiraz sonuçları, YDYO tarafından itiraz süresi bitiminden itibaren beş iş günü içinde açıklanır.

(5) Senato tarafından eş değerliği kabul edilen ve İYS eş değerlik tablosunda belirtilen sınavlardan geçer notu alan öğrenciler, Temel İngilizce Biriminde bahar yarıyılı derslerin kesilme tarihi ile güz yarıyılı ders ekleme ve bırakma tarihinin son günü arasında sınav sonuç belgelerini ÖİDB'ye teslim edebilirler. Bu tarihler dışında belge teslimi kabul edilmez. Belgesi kabul edilenler lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(6) Senato tarafından eş değerliği kabul edilen ve İYS eş değerlik tablosunda belirtilen uluslararası sınavlardan geçer notu alan hazırlık sınıfı öğrencileri, belgelerini ÖİDB'ye belirtilen tarihler arasında teslim edebilirler. Belge teslim tarihleri ilgili yılın akademik takviminde belirtilen bahar dönemi derslerin kesilme tarihi ile güz dönemi ders ekleme ve bırakma tarihinin son günü arasındadır. Bu tarihler dışında belge teslimi kabul edilmez. Belgesi kabul edilenler lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(7) İYS ve eş değerlik tablosunda belirtilen sınavlardan elde edilen sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

(8) Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların İngilizce yeterlikleri YDYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. YDYO Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler ÖİDB tarafından lisans programlarına kayıtlı hale getirilirler.

(9) Başka bir üniversitenin lisans programından mezun olup ikinci lisans programına Üniversitenin hazırlık sınıfında devam eden öğrenciler, lisansüstü program başvuruları için yapılan İYS'ye girebilirler. İYS'den geçer notu aldıklarında bu nota dair belgelerini Temel İngilizce Biriminde bahar yarıyılı derslerin kesilme tarihi ile güz yarıyılı ders ekleme ve bırakma tarihinin son günü arasında ÖİDB'ye teslim edebilirler. Bu tarihler dışında belge kabul edilmez. Belgesi kabul edilenler lisans/lisansüstü programına kayıt yaptırabilirler.

(10) ODTÜ'de bir lisansüstü programa kayıtlı olup ÖSYM tarafından Üniversitedeki bir lisans programına yerleştirilen öğrenciler, ÖİDB'ye başvurmaları durumunda Temel İngilizce Birimi hazırlık sınıfından muaf olurlar.

 

Seviye belirleme sınavı

MADDE 7 –(1) TİB hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi seviyedeki grupta eğitim görecekleri, İYS'den aldıkları puan ve/veya SBS sonuçlarına göre belirlenir. SBS, TİB Kurulu kararına göre çevrim içi olarak da yapılabilir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her eğitim-öğretim yılı başında TİB Kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Eğitim süresi ve koşulları

MADDE 8 – (1) TİB hazırlık sınıfında asgari eğitim-öğretim süresi bir eğitim-öğretim yılı (iki yarıyıl), azami eğitim-öğretim süresi iki eğitim-öğretim (dört yarıyıl) yılıdır.

(2) Güz dönemi sonunda gerekli koşulları sağlayarak İYS II hakkı elde eden ve bu sınavı geçen öğrencilere Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenmiş dersleri alma hakkı verilir.

(3) Üniversitedeki bir lisans programına ikinci kez yerleştirilen öğrencilere TİB hazırlık sınıfında sadece bir eğitim-öğretim yılı (iki yarıyıl) okuma hakkı verilir.

 

TİB öğrencilerinin kayıtları

MADDE 9 –(1) TİB öğrencilerinin kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitenin resmî internet sayfasında ilan edildiği şekilde ÖİDB tarafından yapılır.

(2) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya eş değeri sınavlar ile ODTÜ'ye yerleştirilen ancak ilan edilen kayıt koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(3) TİB hazırlık sınıfına ikinci eğitim-öğretim yılında kayıt hakkı varken kayıt koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık sınıfına devam hakkını kaybeder ve öğrenci statüleri azami süre sonuna kadar Beklemeli durumuna getirilir. Azami süre sonuna kadar İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrenciler Üniversiteye kayıt, sınav ve benzeri tüm öğrencilik haklarını kaybeder. Bu kapsamdaki öğrenciler, sadece kayıtsız durumda olduğu yıl ve takip eden yılda güz yarıyılı başlamadan verilen İYS I'e sınav başvuru ücreti ödeyerek girme hakkına sahiptir.

(4) İlgili eğitim-öğretim yılı için kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek TİB'e en geç o eğitim-öğretim yılının güz yarıyılı ders ekleme ve bırakma süresi bitimine kadar eğitim görmek için başvurur. Mazereti YDYO Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencilerin dönem kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

 

Devam durumu

MADDE 10 –(1) Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur.

(2) Öğrenciler, bulundukları sınıfın derslerine %80'den az olmamak üzere TİB Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.

(3) Üniversitenin ilgili yönergesi kapsamında alınan sağlık raporları ile belgelenen veya TİB Kurulu tarafından onaylanan özel durumlar dışındaki mazeretler kabul edilmez.

(4) TİB öğrencilerinin almış oldukları heyet raporları haricindeki günlük veya kısa süreli raporların süresi, öğrencinin bir yarıyılda aldığı toplam ders saatinin %10'unu aşamaz.

(5) TİB Kurulu tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, hazırlık sınıfına devam hakkını kaybeder ve azami süre sonuna kadar öğrenci statüleri Beklemeli durumuna getirilir.

 

Değerlendirme ve notlar

MADDE 11 –(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi sonunda durumlarını gösteren bir harf notu verilir. Bu harf notları öğrencinin yarıyıl bitiminde elde edeceği İYS hakkı veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfına devam hakkı olup olmadığını belirler.

(2) İlgili harf notu TİB tarafından takdir olunur.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınavları ile yıl içi çalışmalarındaki başarısı ve derse devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Hazırlık sınıfında aktif kayıtlı öğrenciler için harf notları yıl sonu durumlarına göre aşağıdaki gibidir:

a) SS: Bahar dönemi 102, 202, 302, 402 ve 502 derslerine devam edecek öğrencilere,

b) SP: 401 ve 501 derslerinde kayıtlı olup TİB Kurallar ve İşleyiş Esaslarında belirtilen kriteri sağlayarak İYS II hakkına sahip öğrencilere,

c) EE: 64,50-100 Bahar dönemi sonunda İYS III alma hakkına sahip öğrencilere,

ç) PE: 49,50-64,49 Yaz okulu hakkı olan ve İYS IV alma hakkına sahip öğrencilere,

d) FU: 00,00-49,49 Takip eden eğitim-öğretim yılı İYS I alma hakkına sahip öğrencilere,

e) NA: Devam koşulunu sağlamayan öğrencilere,

verilir.

 

Başarı, başarısızlık ve yaz okulu

MADDE 12 –(1) Başarı, başarısızlık, devam zorunluluğu ve yaz okuluna dair esaslar TİB Kurulu tarafından belirlenir ve her eğitim-öğretim yılı başında TİB internet sitesinde Kurallar ve İşleyiş başlığı altında duyurulur. TİB hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları, içinde bulundukları eğitim-öğretim yılının bitiminde verilen İYS sonucu ile belirlenir. İYS'ye girebilmek için gerekli koşullar, TİB Kurulunun önerisi üzerine YDYO Kurulu tarafından belirlenir.

 (2) Güz dönemi sonunda hazırlık derslerine kayıtlı olan öğrencilere SS veya SP; bahar dönemi sonunda kayıtlı olan öğrencilere EE, PE veya FU notları verilir. Buna göre, hazırlık sınıflarında aktif kayıtlı öğrencilerin İYS giriş hakları aşağıdaki gibidir:

a) Güz dönemi sonunda notu SP olan öğrencilere İYS II'ye girme hakkı verilir. Başarılı olan öğrencilere Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenmiş olan dersleri alma hakkı verilir. Başarısız olan öğrencilere seviyelerinin devamı olan dersleri alma hakkı verilir.

b) Bahar dönemi sonunda devam koşulunu sağlayan ve yıl sonu notu EE olan öğrencilere İYS III'e girme hakkı verilir. Başarılı olan öğrenciler lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Eğitim-öğretim yılı sonunda harf notu FU, NA veya PE olan öğrencilere İYS III'e girme hakkı verilmez.

c) Eğitim-öğretim yılı sonunda kayıt ve devam koşulunu sağlayan ve yıl sonu harf notu EE olan ancak İYS III'de başarısız olan öğrenciler ve yıl sonu harf notu PE olan öğrenciler katkı payı ödemek koşulu ile yaz okuluna kayıt yaptırabilirler. Yaz okuluna kayıt ve devam koşulunu sağlayan öğrencilere İYS IV'e girme hakkı verilir. Başarılı olan öğrenciler lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Başarısız olan öğrenciler, azami eğitim süreleri dahilinde bir sonraki eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptırabilirler.

ç) Eğitim-öğretim yılı sonunda harf notu EE olan ancak İYS III'te ve İYS IV'te başarısız olan öğrencilere, eğitim-öğretim yılı sonunda harf notu FU ve NA olan öğrencilere ve beklemeli statüsünde olan öğrencilere takip eden eğitim-öğretim yılında verilen İYS I'e girme hakkı verilir. Başarılı olan öğrenciler lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Başarısız olan öğrenciler, azami eğitim süreleri dahilinde bir sonraki eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptırabilirler. Eğitim-öğretim yılı sonunda harf notu FU olan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılının başında verilen İYS I'e sınav başvurusu yapmaksızın girebilir. Başarılı olanlar lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Başarısız olan öğrencilerin statüleri, azami süre sonuna kadar Beklemeli durumuna getirilir. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfında bir eğitim-öğretim yılı daha eğitim göremez ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen İYS I'e kayıt yaptırarak ve başvuru ücreti ödeyerek girebilir.

d) İYS I'de başarısız olan veya Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenlerin 2547 sayılı Kanuna göre azami süre sonunda Üniversiteden ilişiği kesilir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere, ilk eğitim-öğretim yılının sonunu takip eden dört yıl içinde; tekrar yılının sonunu takip eden üç yıl içinde ve her yıl sadece İYS I hakkı verilir. Bu sınavlara katılacakların ilan edilen tarihe kadar katılmak istedikleri sınav için kayıt yaptırmaları ve başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir. Başarılı olan veya İngilizce yeterliğini belgeleyen öğrenciler, lisans programlarına kayıt yaptırabilir.

e) Derse devam koşulunu sağlamayan öğrencilere harf notu NA olarak verilir. Bu öğrencilere, takip eden eğitim-öğretim yılının başında verilen İYS I'e sınav başvurusu yapmaksızın girme hakkı verilir. Başarılı olan öğrencilere lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı verilir. Başarısız olan öğrencilerin statüleri, azami süre sonuna kadar Beklemeli durumuna getirilir. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfında bir eğitim-öğretim yılı daha eğitim göremez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen İYS I'e kayıt yaptırarak ve başvuru ücreti ödeyerek girebilir. İYS I'de başarılı olamayan veya Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliğini belgelemeyenlerin 2547 sayılı Kanuna göre azami süre sonunda Üniversiteden ilişiği kesilir.

(3) Hazırlık sınıfında bir eğitim-öğretim yılı daha eğitim görme hakkı olan tekrar öğrencileri dönem başında belirtilen süre içerisinde katkı payı yatırmadıkları takdirde kayıtsız durumuna düşerler. Bu öğrenciler, içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılının bitiminde verilen İYS III'e giremez ve ilgili yılın yaz okuluna katılamaz. Bu öğrencilerin takip eden eğitim-öğretim yılının başında verilen İYS I'e ilan edilen tarihe kadar katılmak istedikleri sınav için kayıt yaptırmaları ve başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir. Başarılı olanlar veya İngilizce yeterliğini belgeleyen öğrenciler lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Başarılı olamayan öğrencilerin statüleri, azami süre sonuna kadar Beklemeli durumuna getirilir. İYS'de başarısız olan veya Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliğini belgelemeyenlerin 2547 sayılı Kanuna göre azami süre sonunda Üniversiteden ilişiği kesilir.

 

İzinli sayılma

MADDE 13 –(1) Öğrenciler YDYO Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, YDYO Yönetim Kurulu tarafından en fazla bir eğitim-öğretim yılı daha olmak üzere uzatılabilir. TİB hazırlık sınıfı öğrencilerine, eğitim-öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez.

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir:

a) Sağlık.

b) Askerlik.

c) Maddi ve ailevi

ç) Yurt dışı eğitim.

d) İngilizce bilgisini kendi imkânları ile geliştirmek.

e) Doğal afet.

f) Salgın.

(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte Temel İngilizce Birimine en geç ilgili yarıyılın ders ekleme ve bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak beklenmedik durumlarda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(4) Temel İngilizce Birimi öğrencilerin izin talebini değerlendirerek YDYO Yönetim Kuruluna iletir.

(5) YDYO Yönetim Kurulu kararı ÖİDB'ye iletir ve ÖİDB tarafından işleme konulur.

(6) İzinli sayılan süre eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(7) İzin süresi biten öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıtlı hale getirilir. Bu öğrenciler eğitim- öğretim yılı başında yapılan İYS I'den veya Senato tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(8) Aşağıdaki sebeplerle kısa süreli izin talepleri belgelenmek koşulu ile TİB Kurulu kararı ile değerlendirilir:

a) Kısa süreli doktor muayene izni.

b) Rektörlük makamı tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinlikler.

c) Bedelli askerlik.

ç) Ulusal ajanslar, yabancı hükümetler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen projeler kapsamındaki etkinlikler.

d) Yakın akraba vefatı.

e) Düzenli sağlık kontrolleri gerektiren kronik hastalıklar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş

MADDE 14 –(1) TİB'de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe öğretim yapan kurumlara geçişleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

 

Kuzey Kıbrıs Kampüsü

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs kampüsünde yürütülen Yabancı Diller Okulunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 –(1) 27/6/2022 tarihli ve 31879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/12/2023 - 13:46