(17 Aralık 2019 tarihli Üniversite Senatosu Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından düzenlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde yapılır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen,

a)   GCE: “General Certificate of Education” belgesini 
b)   IB-Diploma: “International Baccalaureate Diploma” (Uluslararası Bakalorya Diploması) belgesini 
c)   KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
d)   ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini 
e)   SAT: “Scholastic Aptitude Test” belgesini 
f)    TC: Türkiye Cumhuriyetini 
g)   UÖO: Uluslararası Öğrenciler Ofisi 
h)   ÜEK: Öğrenci İşlerinden sorumlu Rektör Danışmanı ile Dekan Yardımcılarından oluşan Üniversite Eğitim Komisyonunu
i)    YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru ve Değerlendirme

 

Kontenjanlar

MADDE 5- (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

(2) Kontenjanlar, ODTÜ Senatosu tarafından onaylandıktan sonra YÖK Başkanlığına bildirilir. 

(3) ODTÜ ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

 

Başvuru koşulları

MADDE 6- (1) İlan edilen kontenjanlara ancak YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’da belirtilen koşulları sağlayan adaylar başvurabilir.

 

Başvuru süreci

MADDE 7- (1) Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır.
(2) Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle sunulur.

 

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 8- (1) Değerlendirmede göz önüne alınacak üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile başvuruların değerlendirmeye alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken minimum puanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek YÖK’e bildirilir ve Üniversite web sayfasında duyurulur.
(2)    Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
(3)    Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınan üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavların (SAT ve benzeri) geçerlik süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan GCE-AL, IB Diploma, Baccalaureate ve benzeri sınavların ve lise bitirme derecelerinin/diploma notlarının geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur.

 

Ön değerlendirme

MADDE 9- (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde UÖO tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

Değerlendirme

MADDE 10- (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/ uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun olduğu ortaöğretim kurumunun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri dikkate alınabilir. 
(2)    Başvuru koşullarını sağlayan ve ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adayların başvuruları ÜEK tarafından değerlendirilir. Komisyon, adayların başvurularını ‘Kabul’ veya ‘Ret’ şeklinde karara bağlar.
(3)    Kabul edilen adaylara UÖO tarafından e-posta ve çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek, ilgili öğrencinin kayda gelip gelmeyeceğini beyan etmesi istenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kayıtlar

MADDE 11- (1) Lisans programlarına yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk dönemde kayıt yaptırmaları zorunludur.
(2) Kayıt sırasında, kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Kayıt için istenen belgelerin ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde eksiksiz sunulamaması durumunda, aday kabul almış olsa bile, öğrencinin üniversite kayıt işlemi gerçekleştirilmez.

 

Burs olanakları

MADDE 12- (1) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Sağlık sigortası

MADDE 13- (1) ODTÜ Ankara Kampusuna kabul edilen öğrencilerin, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvenceleri bulunmuyorsa sağlık sigortası yaptırmaları, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince oturum izni alabilmeleri için zorunludur. 

 

Kuzey Kıbrıs Kampusu

MADDE 14- (1) Bu Yönergenin, Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen lisans programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 17 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/01/2024 - 13:41