Amaç

MADDE - 1

Bu Yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kaynakları ile gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlar kullanılarak, maddi desteğe gereksinimi olan ve istenen başarı düzeyini sürdüren ODTÜ öğrencilerine burs ve yardım verilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler.

 

Kapsam

MADDE- 2

Bu Yönerge, ODTÜ kaynakları ile gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlar kullanılarak sağlanan burs ve yardımlardan ODTÜ lisans ve önlisans öğrencilerinin öncelikli olarak yararlandırılmasını kapsar. ODTÜ kaynaklarından yapılacak yardımlar yurt ve yemek desteği; gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları bağışlar ise maddi destek şeklindedir. Öğrenci katkı payının karşılanması burs ve yardım kapsamı içinde değildir.

 

Burs ve yardimlardan yararlanma

MADDE - 3

Burs ve yardım koşulları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ve bu maddi destekten yararlanmaya hak kazanacak öğrencilerin seçilme yöntemi Burs ve Yardım Komitesi'nce belirlenir.

Destek olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili başvuru formunu doldurarak ilan edilen süreler içinde Burs ve Yardım Ofisine başvururlar. Burs ve yardımların öğrencilere dağıtımı Burs ve Yardım Komitesi tarafından yapılır.

Burs ve Yardım Komitesi, destek başvurusu sırasında ya da gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin sağladığı bilgilerin doğruluğunu araştırır. Yapılan araştırma sonucunda verilen bilgilerin yanlış olduğu belirlenirse, verilmekte olan burs ve/veya yardımı kesebilir, geri ödemesini isteyebilir ve ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılmasını önerebilir.

 

Burs ve yardimlarin miktari, ödenmesi, devamı, kesilmesi, tekrar bağlanmasi

MADDE - 4

a. Miktar ve Ödeme

Bursların adet ve miktarları, başlama tarihi, süresi ile ödeme zamanları maddi kaynağı sağlayan kişi ya da kurumların koşullarına uygun olarak belirlenir.

b. Burs ve Yardımların Süresi

Burs ve yardımlar kaynak durumuna ve öğrencinin başarısına bağlı olarak, normal eğitim süresini en çok iki yarı yıl aşabilir.

c. Burs ve Yardımların Kesilmesi

Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilerin burs ve yardımları Burs ve Yardım Komitesi kararı ile kesilir:

1. Temel İngilizce Bölümü Hazırlık sınıfında devam hakkını kaybedenler;

2. Burs sağlayan kurum veya kişinin özel koşul koymaması durumunda:

•           Üniversiteden nakit, yurt ve yemek yardımı alan öğrencilerinden ilkbahar dönemi sonu itibariyle, ilk akademik yıl sonunda genel not ortalaması (CGPA)  0,5’in altında kalanlar,

•           İkinci akademik yıl ve sonrasında olan öğrenciler için ilkbahar dönemi sonu itibariyle genel not ortalaması (CGPA) 2.00’ın altında kalanlar;

3. ODTÜ’den burs ve/veya yardım aldığı süre içerisinde, Burs ve Yardım Komitesinden onay almadan, başka bir kurumdan maddi destek almaya başlayanlar;

4. Burs ve yardım başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunanlar;

5. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca ceza alanlar;

6.  Öğrenciliği sona erenler.

ç. Burs ve Yardımların Yeniden Bağlanması

1.   Burs ve yardımın başarısızlık nedeni ile kesilmiş olması durumunda (c. 1. ve 2.’de belirtilen durumlar, ya da özel koşullu durumlar) başarısızlık ortadan kalktığı zaman yeniden başvuru yapılabilir.

2.   Burs ve/veya yardımın disiplin nedeni ile kesilmiş olması durumunda (c. 3. ve 5.’de belirtilen durumlar, ya da özel koşullu durumlar) bursun kesilme nedeni ortadan kalktıktan bir yıl sonra yeniden başvuru yapılabilir.

 

Çeşitli hükümler

MADDE - 5

Bu yönergede bulunmayan hususlar ve özel durumlar hakkında karar vermeye Burs ve Yardım Komitesi yetkilidir.

 

Yürürlük

MADDE-6

Bu yönerge Üniversite Senatosu'nca 17.12.2019 tarihinde kabul edilmiştir ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE-7

Bu yönerge hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/01/2024 - 09:52