Bu yönerge, ODTÜ'nün Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusuna kayıtlı öğrencilerin diğer kampusta bir veya iki dönem "değişim öğrencisi" statüsünde öğrenim görmeleri ile ilgili esasları düzenler.

1- Öğrenci değişim programı, bir dönem içinde her kampustan en fazla Kuzey Kıbrıs Kampusundaki lisans programı sayısı kadar lisans öğrencisi, lisansüstü program sayısının iki katı kadar lisansüstü öğrenci öğrenim görebilir.

2- Değişim programından lisans programlarının birinci sınıf veya lisansüstü programların birinci dönem derslerini tamamlamış öğrenciler yararlanabilir. Bir öğrenci öğrenim süresi içinde bu programdan en fazla iki dönem için yararlanabilir.

3- Değişim programından yararlanabilmek için, öğrencinin azami eğitim öğretim süresi içinde olması, değişim programından yararlanacağı dönemin başındaki genel ve dönem not ortalamasının her birinin, lisans öğrencilerinde 2.50'in, lisansüstü öğrencilerde 3.00’ın üzerinde olması ve aldığı herhangi bir dersin son notunun FD, FF, I ya da NA olmaması koşulu aranır.

4- Başvuran öğrencinin geçici çıkarma ya da daha üstü herhangi bir disiplin cezasının olmaması gerekir.

5- Başvuran öğrencinin, kayıtlı olduğu kampusa herhangi bir borcunun ya da maddi yükümlülüğünün olmaması gerekir.

6- Öğrenci değişimi programına, izinli statüsündekiler başvuramaz.

7- Başvurular; öğrencinin kayıtlı olduğu kampusun ilgili akademik birimlerince değerlendirilir. Kabul edilen öğrencinin hangi dönemlerde hangi dersleri alacağı, başvurduğu kampusun ilgili akademik biriminin onaylaması koşuluyla, öğrencinin kayıtlı bulunduğu kampustaki ilgili akademik birim tarafından belirlenir. Öğrencinin yarıyıl kaydı başvurduğu kampusun ilgili birimleri tarafından yapılır.

8- Programa kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları kampusun öğrenim ücretini/harcını öder ve başvurduğu kampusta “Değişim Öğrencisi” olarak kayıt olur. Ulaşım, yurt, günlük yaşam, kitap-kırtasiye, pasaport, oturma izni vb. diğer tüm giderler öğrenci tarafından karşılanır. Ankara'dan Kuzey Kıbrıs Kampusu'na giden öğrenciler KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yükseköğretimdeki yabancı öğrenciler için belirlenen sağlık sigortası primini, Kuzey Kıbrıs Kampusu'ndan Ankara'ya giden öğrenciler ise sağlık hizmeti almak için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. İlgili kampusun olanakları ölçüsünde, değişim programı öğrencisine tercihi doğrultusunda yurtlarda barınma olanağı sağlanır. Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencileri için geçerli Yurt Bursundan Ankara’dan gelen öğrenciler de aynı koşullardan yararlanır.

9- Değişim programı öğrencilerinin diğer kampusta aldıkları derslerden elde ettikleri harf notları, kayıtlı oldukları kampusun eşdeğer dersi için harf notu olarak işlenir.

10- Her yıl değişim programına kabul edilen Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin sayıca dengeli olması ilke olarak amaçlanır. Ancak üç yıllık dönemler için sayıca dengesizlik olsa da, diğer koşullar sağlanmak kaydıyla programın uygulanmasına devam edilir. Her üç yıllık dönemin sonunda programın uygulaması ile ilgili bir rapor Üniversite Senatosuna sunularak, gerek görülürse takip eden üç yıllık dönemler için yeni esaslar belirlenir.

11- Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarih olan 3 Temmuz 2012'de yürürlüğe girer.

12- Bu yönergeyi, her iki kampusun Öğrenci İşlerinden sorumlu birimleri yürütür.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/01/2024 - 09:45