1. DAYANAK

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa  eklenen Geçici 78. madde aşağıda belirtilmiş olup konuya ilişkin uygulama esaslarının aşağıdaki şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, geçici 78 inci maddede yer alan esaslara göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

2. KAPSAM

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile (kanunun düzenlemesine göre terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç)  ilişik kesilme tarihinden sonra hüküm giyen halen tutuklu veya hükümlü olanlar (belirtilen suçlar hariç)

ODTÜ’den ilişiği kesilenlerden;

Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
Meslek Yüksekokulu öğrencileri
Lisans öğrencileri
Lisansüstü İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ve ODTÜ’deki bir programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar
kapsam dahilindedir. Af kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olacaktır.

3. İNGİLİZCE YETERLİK

Lisans ve lisansüstü programlarda eğitim öğretim dili İngilizcedir. Başvuru yapan adayların Üniversite Senatosunca kabul edilen sınavlar ile İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Adaylardan, programa başvuru yaptıkları tarihten itibaren son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl üniversitede öğrenci olanların İngilizce yeterliklerini yeniden belgelemeleri istenmez. Ancak, öğrenimlerine dört yarıyıldan fazla ara vermiş olanlar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ‘ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavları Eşdeğerlik Tablosu’ http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeter… adresinde yer almaktadır. Meslek Yüksekokulu öğrencileri için İngilizce Yeterlilik şartı aranmaz. İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen adaylar kayıt hakkını kaybeder.

4. DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

İlgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından güncel müfredata, yönetmelik ve yönergelere göre hazırlanmış intibak önerileri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

4.1. Temel İngilizce Bölümü Öğrencileri (Lisans Programları)

Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci akademik yılda kendi isteği ile kayıt sildirenlerin ve ikinci akademik yıla devam hakkı varken kayıt yaptırmayanların Temel İngilizce Bölümüne kayıtları 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yapılır ve kendilerine bir yıl hak tanınır.

Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci veya ikinci akademik yıl içinde devamsızlık veya akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilenlerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu öğrenciler, mevcut Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği çerçevesinde sınav haklarını kullanır.

(Devamsızlık nedeniyle ilişiği kesilenlere 2 yıl sadece Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavına girme hakkı verilir. 
Akademik Başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenlere 5 yıl sadece Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavına girme hakkı verilir.)

4.2. Önlisans ve Lisans Öğrencileri

Önlisans ve Lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilerden

Kendi isteği ile kayıt yenilememe, kayıt sildirme, not ortalaması yetersizliği, azami süre ve disiplin cezası nedeni ile ilişiği kesilenlerin ilgili kurullar tarafından yapılan değerlendirme işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.

Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde başlayacak şekilde yapılır. Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kalan süreleri ve geçmişte alınan başarılı olunan derslerin sayılıp/sayılmayacağı intibaklarında belirtilir.

Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilerin unsatisfactory statüsünde kayıtları yapılır.

Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yan dal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler bu kapsamdan yararlanamazlar.

Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler de çift anadal programına bu kapsamda yeniden kayıt yaptıramazlar.

Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, söz konusu maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabilir.

4.3. Lisansüstü Öğrenciler

Lisansüstü programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili kurullar tarafından yapılan değerlendirme işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.

Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin, lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıtları yapılır.

Lisansüstü İngilizce Hazırlık sınıfından ilişiği kesilenler:

Lisansüstü İngilizce Hazırlık programından ilişiği kesilen öğrencilerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu durumda olanlara 2 sınav hakkı (Eylül 2018, Haziran 2019) verilir.  Bu süre içerisinde Üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası düzeyde dil sınav sonucu sunulabilir. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisansüstü programa kayıtları dönem başında yapılır.

Bilimsel Hazırlık Programlarından ilişiği kesilenler:

Bilimsel Hazırlık programlarından akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerin yeni düzenlenecek bilimsel hazırlık formları ile ilgili programa kayıtları yapılır.

Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak 2018-2019/1. dönemine kayıtları yapılır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından ders/tez aşamasında başarısızlık, kendi isteği ile kayıt yenilememe, kayıt sildirme her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler

Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 1.döneminde başlayacak şekilde yapılır. Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, kalan süreleri ve geçmişte alınan başarılı olunan derslerin sayılıp/sayılmayacağı intibaklarında belirtilir.

Tez aşamasında azami süresini bitirmiş olan yüksek lisans öğrencilerine 2 dönem, doktora öğrencilerine 4 dönem tez hazırlama süresi verilir.

Doktora Yeterlik aşamasında her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler:

Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönemine 2 sınav hakkı verilerek kayıtları yapılır. Yeterlik Sınav hakkı Kasım 2018, Mayıs 2019 tarihlerinde verilir.

Doktora Tez Önerisi Savunması aşamasında her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler:

Öğrencilerin, mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak Doktora Tez Önerisi Savunması yapmak üzere 2 sınav hakkı verilerek kayıtları yapılır.  Tez Önerisi Savunması 2018-2019/1. dönemi ve 2018-2019/2. döneminde yapılır.

4.4. ODTÜ’deki bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar

a) ODTÜ’deki önlisans veya lisans programını kazandıkları halde kayıt yaptırmayanların ÖSYM’ den alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri beklenir. Durumlarını belgeleyen:

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ön lisans programına,
İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan lisans öğrencilerinin lisans programına,
İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan lisans öğrencilerinin Temel İngilizce Bölümüne,
akademik yılın başında kayıtları yapılır.

b) Lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar:

Başvuru sırasında ODTÜ’de lisansüstü programına kabul edildiklerine dair belge sunmak zorundadırlar.
İngilizce yeterlik koşulunu sağlayanların lisansüstü programa kayıtları yapılır.

4.5. Kanundan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp, işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyen öğrencilerin:

Kanundan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin Ankara’da bulunduğunu belgeleyen adayların Lisans programları için üniversiteye giriş yılı ve bölümü temel alınarak ODTÜ’nün taban puanını sağlamaları, üniversite senatosunun da uygun görmesi halinde,

Lisansüstü programlar için ise aynı veya benzer programların bulunması, ilgili Enstitüler tarafından belirlenecek şartların sağlanması ve söz konusu programlara kabul edilmeleri koşulu ile

sadece 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yatay geçişlerine imkan sağlanabilir.

4.6. Kapatılan programlardan ilişiği kesilmiş bulunan veya programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler

Üniversitemizin kapatılan programlarından ilişiği kesilmiş bulunan veya programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları ilgili Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi ile Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.  İlgili kurullar tarafından, önerilen eşdeğer bir programa intibakları yapılır. Öğrenimlerini ODTÜ’de tamamlaması uygun bulunmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilir.

5. BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi 18 Eylül 2018’dir. Ancak,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde,
Mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde,
Sağlık nedenleri ile başvurmayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 18 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde
bu haklardan yararlanabilirler.

6. BAŞVURU YÖNTEMİ- İSTENECEK EVRAKLAR

https://oibs2.metu.edu.tr/Amnesty_Application_Program/ adresinde yer alan başvuru formu doldurulur. Form doldurulduktan sonra e-devletten alınacak adli sicil kaydı başvuru programına yüklenmelidir. Adli sicil kaydı yüklenmediği durumda başvuru tamamlanmış sayılmaz. Başvurulara onay verilmeden önce belgenin doğruluğu e-devletten kontrol edilir. 2. maddede belirtilen bir durum tespit edilmesi halinde başvuru onaylanmaz.  Başvuru formu çıktısı kayıt için istenen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.  

7. KAYIT YENİLEME

Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler;

a) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönemi için kayıt yapar.

b) Belirtilen dönemde kaydını yenilemeyenler kanun kapsamında kazanmış oldukları hakları kaybeder.

c) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt işlemleri sırasında ÖİDB tarafından ilan edilen kayıt evraklarını sunar. Katkı payları, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi uyarınca hesaplanır.

ç) Öğrenciler öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihe kadar öder.

d) Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde eş zamanlı olarak birden fazla ön lisans veya birden fazla lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olunamaz. Bu nedenle kayıt yaptıracak kişilerin YÖKSİS’ten kayıt durumları sorgulanacaktır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
26/02/2019 - 15:18