ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Sonbahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

 

2016-2017 Sonbahar Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvuruları

Başvuru Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel     :0 (312) 210 21 29 - 34 12

Faks  :0 (312) 210 79 60

E-ileti :oidb@metu.edu.tr

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

-

Yatay geçiş başvuruları

-

Yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı

-

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları

 

Yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapılır.

 

Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında geçiş yapılır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Kontenjan türleri, kontenjan türleri kapsamında başvuru koşulları, ÖSYS ve eşdeğeri puanlara ilişkin koşullar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergeye aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

 

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-onlisans-ve-lisans-programlari-yatay-gecis-yonergesi

 

YAZ OKULU

 

Yaz Okulunda alınan dersler ve notları, yaz okulu dönemini izleyen Güz dönemi başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

 

ODTÜ dışından başvuran öğrencilerin İngilizce yeterliklerini başvuru sırasında belgelemesi zorunludur.

 

Adaylar, ODTÜ İYS veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen sınav sonuçlarından herhangi birinden alacakları geçerli sınav sonucunu sunabilirler.

 

Üniversite Senatosu tarafındankabuledilen İngilizce sınavları ve puanlarını gösteren tabloya aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

Yatay geçiş başvuruları https://application.metu.edu.tr/ web adresinde yer alan YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI başlığı üzerinden yapılacaktır. ODTÜ öğrencileri başvuru sistemine kullanıcı kodları ve şifreleri ile giriş yaparlar. ODTÜ dışından olan adaylara program kullanıcı kodu ve şifresi verir.

 

Öğrenciler, ekranda listelenen programlar içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. En fazla 5 program tercihi yapılabilir.

 

ODTÜ dışından başvuru yapan adayların elektronik ortamda yapılan başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Başvuru Birimine elden ya da posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

GEREKLİ BELGELER

 

ODTÜ Öğrencileri

 

 • Mimarlık Fakültesine başvuran öğrenciler hariç olmak üzere ODTÜ öğrencileri başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (transkript vb.) sunmayacaktır.

 

ODTÜ Dışından Öğrenciler

 

 • Not belgesi: Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript). Fotokopi kabul edilmez.

 

 • ÖSYS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi : Öğrencinin üniversitesine kabulünde sunduğu sınav sonuç belgesi (öğrenimlerini yurt dışında gören TC/KKTC uyruklu öğrenciler için ilgili yönetmelikte belirtilen koşullarla)

 

 • Üniversite kataloğu fotokopisi: Üniversite kataloğunda yer alan; öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme ve öğrencinin tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi

 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi

 

 • İngilizce Yeterlik Belgesi: Başvuru sırasında geçerli olmak üzere İngilizce Yeterlik Belgesi sunulmak zorundadır. Eğitim dili İngilizce olmayan kurumlardan (%30 vb. oranında İngilizce olanlar dahil) başvuracak adaylar ODTÜ İYS, TOEFL ve IELTS sunabilirler. 

 

 • Başvuru ücreti: Sadece yurt dışındaki üniversitelerden başvuru yapan öğrenciler başvuru ücreti ödeyecektir. Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti ödenecektir. Başvuru ücreti, banka ve hesap numaralarına ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/oegrencilerden-bazi-hizmetler-karsiligi-alinan-ucretler

http://oidb.metu.edu.tr/diger-hizmetler-banka-no

 

Not: Başvuru evrakları başvuru tercih sayısı kadar çoğaltılarak teslim edilmelidir.

 

Mimarlık Fakültesi bölümlerine başvuru yapacak ODTÜ Öğrencileri İle ODTÜ Dışından Öğrenciler

 

Mimarlık Bölümüne başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir.

 • Bitirdiği son döneme ait sınıf mevcudunu ve adayın sınıf mevcudu içindeki sıralamadaki yerini gösteren resmi belge
 • Eğitim ve eğitim dışı faaliyetlerini içeren özgeçmiş
 • ODTÜ Mimarlık Bölümüne girme nedenlerini anlatan niyet mektubu
 • Tasarım ve/veya ilgi alanlarını belirten çalışmalarını (resim, fotoğraf, grafik, müzik vb.) içeren portfolyo

 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne başvuru yapacak adayların Planlama Çalışmalarını içeren Portfolyo sunmaları gerekir.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir.

 • Bitirdiği son döneme ait sınıf mevcudunu ve adayın sınıf mevcudu içindeki sıralamadaki yerini gösteren resmi belge
 • Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci Özel Kontenjanından başvuru yapanların, en fazla 20 adet A4 sayfadan oluşan Tasarım çalışmalarını içeren portfolyo

 

ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

 

I. Aşama: Öndeğerlendirme

 

Ön değerlendirme, adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Yönetmelik koşullarını sağlayan adayların başvurusu değerlendirme için ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

 

Ön değerlendirme sonucunda, ODTÜ öğrencilerinden başvuru aşamasında ret olarak sonuçlananlara e-posta yolu ile bilgi iletilir. ODTÜ dışından adaylar ön değerlendirme sonuçlarını https://application.metu.edu.tr/ web adresinden öğrenir.

 

II. Aşama: Değerlendirme

 

Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili akademik birimler tarafından değerlendirilen adaylardan programa kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/butun-duyurular web adresinde duyurulur.

 

Ön değerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez.

  

İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

 

ODTÜ dışından yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve programa saydırdıkları dersler, mezuniyet aşamasında öğrencilerin genel not ortalamalarına katılarak “mezuniyet genel not ortalaması” hesaplanır, ayrıca açıklayıcı bilgiler not çizelgesinde belirtilir.

 

AZAMİ SÜRE

 

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

 

KATKI PAYI ÖDEMELERİ

 

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgilere http://oidb.metu.edu.tr/ web adresinde yer alan ÖDEMELER başlığı altından ulaşılabilir.