ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

Madde 3- (1) Yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde yapılır. 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen,

a)  GCE: “General Certificate of Education” belgesini
b)  IB-Diploma: “International Baccalaureate Diploma” (Uluslararası Bakalorya Diploması) belgesini
c)   KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini
ç)  ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini
d)  SAT: “Scholastic Aptitude Test” belgesini
e)  TC: Türkiye Cumhuriyetini
f)   UÖO: Uluslararası Öğrenciler Ofisi
g)  ÜEK: Öğrenci İşlerinden sorumlu Rektör Danışmanı ile Dekan Yardımcılarından oluşan Üniversite Eğitim Komisyonunu
ğ)  YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru ve Değerlendirme

Kontenjanlar

Madde 5- (1)  Yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %35'ini aşamaz. 
(2)Kontenjanlar, Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(3)Kontenjanlar, ODTÜ Senatosu tarafından onaylandıktan sonra YÖK Başkanlığına bildirilir.
(4)ODTÜ ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

Başvuru Koşulları

Madde 6- (1) Adayların TC makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları gerekir.

(2) Adaylardan;

a)  Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı    bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir. 

(3) Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Madde (2-b)’de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d)  Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya Madde (2-b)’de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

(4) Bu kontenjanlar kapsamında başvuru yapan öğrencilerin, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek belgelemeleri gerekir.

Başvuru Süreci

Madde 7- (1) Başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır.

(2) Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle sunulur.

Değerlendirme Ölçütleri

Madde 8- (1) Değerlendirmede göz önüne alınacak üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile başvuruların değerlendirmeye alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken minimum puanlar, her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek YÖK’e bildirilir ve Üniversite web sayfasında duyurulur.

(2) Değerlendirmede dikkate alınacak sınav ve diploma notları kullanılarak bir “merkezi yerleştirme puanı” belirlenir ve adayların yerleştirme işlemleri bu puan temel alınarak yapılır.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.

(4) Bir program için ilan edilen kontenjana kabul edilecek öğrencilerin farklı ülkelerden olması dikkate alınabilir.

(5) Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınan üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavların (SAT ve benzeri) geçerlik süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan GCE-AL, IB Diploma, Baccalaureate ve benzeri sınavların ve lise bitirme derecelerinin/diploma notlarının geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur.

Ön değerlendirme

Madde 9- (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde UÖO tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme

Madde 10- (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/ uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun olduğu ortaöğretim kurumunun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütleri dikkate alınabilir. 

(2) Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ÜEK tarafından değerlendirilir. Komisyon, adayların başvurularını ‘Kabul’ veya ‘Ret’ şeklinde karara bağlar.

(3) Kabul edilen adaylara UÖO tarafından e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir.

(4) Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıtlar

Madde 11- (1) Lisans programlarına yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk dönemde kayıt yaptırmaları zorunludur.

(2) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir.

(3) Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.

Burs Olanakları

Madde 12- (1) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sağlık Sigortası

Madde 13- (1) ODTÜ Ankara Kampusuna kabul edilen öğrencilerin, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvenceleri bulunmuyorsa sağlık sigortası yaptırmaları önerilir.

Kuzey Kıbrıs Kampusu

Madde 14- (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen lisans programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

Madde 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 20 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- (1) Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.