ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


6569 Sayılı Kanunun Geçici 68. Maddesi ile Öğrenimlerine Başlayacak Olan Öğrenciler için Uygulama Esasları

 

 

1. DAYANAK

26.11.2014 tarih ve 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun Geçici 68. maddesi aşağıda belirtilmiş olup konuya ilişkin uygulama esaslarının aşağıdaki şekilde kabul edilmesi uygun görülmüştür.

“…Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler...”

2. KAPSAM

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun (kanunun düzenlemesine göre terör suçundan hüküm giyenler hariç)

ODTÜ’den ilişiği kesilenlerden;

 1. Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
 2. Meslek Yüksekokulu öğrencileri
 3. Lisans öğrencileri
 4. Lisansüstü İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri
 5. ODTÜ’deki bir programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar

kapsam dahilindedir.

3. DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Başvurular ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilir, intibak işlemleri yapılır ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İntibak işlemleri güncel yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde yapılır.

3.1. Temel İngilizce Bölümü Öğrencileri (Lisans Programları)

a) Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci veya ikinci akademik yılda veya ikinci yıl devam hakkı varken kendi isteği ile kayıt sildirenlerin Temel İngilizce Bölümüne kayıtları akademik yılın başında yapılır.

b) Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci veya ikinci akademik yıl içinde devamsızlık veya akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilenlerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu öğrenciler, mevcut Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği çerçevesinde sınav haklarını kullanır.

3.2. Önlisans ve Lisans Öğrencileri

Önlisans ve Lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin intibak işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.

3.3. Lisansüstü Öğrenciler

Lisansüstü İngilizce Hazırlık programından ilişiği kesilenlerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisansüstü programa kayıtları akademik yılın başında yapılır.

Lisansüstü programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin intibak işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.

3.4. ODTÜ’deki bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar

a) ODTÜ’deki önlisans veya lisans programını kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar:

 • ÖSYM’ den alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
 • Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ön lisans programına kayıtları yapılır.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan lisans öğrencilerinin lisans programına kayıtları akademik yılın başında yapılır.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan lisans öğrencilerinin Temel İngilizce Bölümüne kayıtları yapılır.

b) Lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar:

 • Başvuru sırasında ODTÜ’de lisansüstü programına kabul edildiklerine dair belge sunmak zorundadırlar.
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayanların lisansüstü programa kayıtları yapılır.

3.5. Kanundan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp, işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyen öğrenciler:

Kanundan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin Ankara’da bulunduğunu belgeleyen adayların yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.6. Kapatılan programlardan ilişiği kesilmiş bulunan öğrenciler

Kapatılan programlardan ilişiği kesilmiş bulunan öğrencilerin başvuruları ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrenimlerini ODTÜ’de tamamlaması mümkün görülmeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilir.

4. BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi 26 Nisan 2015’dir. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden bir ay içinde başvurmaları halinde bu haklardan yararlandırılır.

5. BAŞVURU YÖNTEMİ- İSTENECEK EVRAKLAR

http://oidb.metu.edu.tr/duyuru/af-kanunu-hakkinda-duyuru adresinde yer alan başvuru formu doldurulur, form çıktısı ve kayıt için istenen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.  

 6. KAYIT YENİLEME

Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler;

a) En geç 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönemi için kayıt yapar.

b) Belirtilen dönemde kaydını yenilemeyenler kanun kapsamında kazanmış oldukları hakları kaybeder.

c) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yenileme sırasında ÖİDB tarafından ilan edilen kayıt evraklarını sunar.

ç) Öğrenciler öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihe kadar öder.

d) Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde eş zamanlı olarak birden fazla ön lisans veya birden fazla lisans programlarında kayıtlı olunamaz.